Obecnie spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają do niego sprawozdania finansowe w e-formie. Ten sposób ma dotyczyć także powiązanych z raportami dokumentów
Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone w terminie do sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jest to warunek niezbędny do dokonania podziału zysku i udzielenia absolutorium zarządowi. Tak więc obowiązek sprawozdawczy obejmuje konieczność sporządzenia nie tylko samego sprawozdania finansowego, lecz także sporządzenia uchwał je zatwierdzających i stanowiących o podziale zysku, a w niektórych przypadkach – także sprawozdania z działalności jednostki oraz opinii biegłego rewidenta.
Obecnie dokumenty te również muszą być składane w formie elektronicznej, bowiem od 1 października br. – zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.