Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem (bazą) danych tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te muszą być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML)
1,5 mld przedsiębiorców co miesiąc w ramach JPK_VAT wysyła prawie 1,7 mln plików

Kalendarium

  • od 1 lipca 2016 r. – JPK_VAT i JPK na żądanie przekazują duże podmioty
  • od 1 stycznia 2017 r. – JPK_VAT przekazują małe i średnie podmioty
  • od 1 stycznia 2018 r. – JPK_VAT przekazują mikroprzedsiębiorcy
  • od 1 lipca 2018 r. – JPK na żądanie przekazują mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • od 1 stycznia 2019 r. – nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK zastąpi obecne JPK_VAT. Jednak prawdopodobniej dopiero od połowy przyszłego roku JPK_VDEK będzie mogło zastępować deklarację podatkowe VAT-7 i VAT-7K. [tu przy tym wielki znak zapytania i czcionka jaśniejsza]

DGP pyta:

1. Czy w przypadku podatników objętych od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przesyłania JPK na żądanie, organy mogą żądać przesłania JPK jedynie za okresy po 1 lipca 2018 r. czy również za wcześniejsze?
2. Jeśli obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie dokumentów wystawianych po 1 lipca 2018 r., to czy można się spodziewać, że żądania np. JPK_FA od tych podatników będą się pojawiać w zasadzie dopiero po 25 sierpnia (tj. po złożeniu deklaracji VAT za lipiec)?

Ministerstwo Finansów odpowiada (stanowisko z 25 lipca 2018 r.)

Ad. 1. Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w formie elektronicznej przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. W odniesieniu do podatników objętych od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przesyłania JPK na żądanie – organ podatkowy może żądać dowodów w formie JPK wyłącznie za okresy od 1 lipca 2018r., tj. od momentu wejścia w życie obowiązku prawnego w tym zakresie. Podatnicy mogą jednak fakultatywnie przekazać żądane dowody w formie JPK, za okresy wcześniejsze, w przypadku gdy program komputerowy, z którego korzystają posiada taką techniczną możliwość.

Ad. 2. Nie ma reguły wskazującej kiedy podatnik może spodziewać się pierwszego żądania przekazania struktur JPK. Zgodnie z art.193a ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w par. 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

JPK może być

I. Przekazywany automatycznie

JPK_VAT – zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

1. Kto składa

Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

NIE DOTYCZY:

Podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT. Chodzi o dwa rodzaje zwolnień:

– przedmiotowe, a więc gdy podatnik sprzedaje wyłącznie towary lub świadczy usługi zwolnione z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT);

– podmiotowe ze względu na wielkość sprzedaży – dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT) i którzy nie zrezygnowali z tego zwolnienia.

2. Kiedy złożyć

BEZ WEZWANIA

-> do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca

Uwaga! Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest czas do pierwszego dnia roboczego.

Ważne: JPK_VAT co miesiąc składają także podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie.

Odroczenie terminu

Można zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Trzeba wystąpić z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

„Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”

Art. 82 par. 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800).

II. Składany na wezwanie organu

JPK na żądanie dotyczy następujących struktur:

• JPK_KR – księgi rachunkowe

• JPK_WB – wyciąg bankowy

• JPK_MAG – magazyn

• JPK_FA – faktury VAT

• JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

• JPK_EWP –ewidencja przychodów

1. Kto składa

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wystawiają dowody księgowe przy użyciu programów komputerowych, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem MF, JPK na żądanie nie muszą składać podatnicy, którzy prowadzą księgi w formie papierowej albo w ogóle nie prowadzą ksiąg poza obowiązkową ewidencją VAT.

Ważne: Pojęcie „programu komputerowego” nie zostało zdefiniowane na potrzeby stosowania JPK. Ministerstwo Finansów przyjmuje bardzo szeroką definicję: „księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać na prowadzone przy użyciu programów komputerowych” (patrz www.jpk.mf.gov.pl).

Kiedy organ podatkowy może żądać JPK

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK w ramach:

• kontroli podatkowej,

• czynności sprawdzających,

• kontroli celno-skarbowej,

• postępowania podatkowego.

Kiedy złożyć?

Organ podatkowy wyznacza termin w wezwaniu -> Uwaga! Nie może on być krótszy niż trzy dni.
Wydłużenie terminu

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu.

„W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w par. 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

Art. 193a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800).