Mowa o ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 355), która dostosowuje polskie prawo do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Wdraża ona nowe przepisy wynikające z przeglądu regulacji dotyczących europejskich urzędów nadzoru (ESAs), które zawarte zostały m.in. w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2177 z 18 grudnia 2019 r. (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 334, s. 155) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175 z 18 grudnia 2019 r. (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 334, s. 1). Na przygotowania do zmian instytucje finansowe co do zasady mają czas do 1 stycznia 2022 r., kiedy to ustawa wejdzie w życie, przy czym niektóre jej przepisy już obowiązują.
Wezwanie przed wycofaniem spółki