Jest to ustawa zawierająca zbiór głównych przepisów prawnych regulujących daną gałąź prawa. Regulacja taka nie zawsze jest całościowa, przeważnie jej uzupełnieniem są inne ustawy i akty prawne, które łącznie normują daną gałąź prawa.

Ze względu na problematykę, będącą przedmiotem regulacji, wyróżnia się:

 • Kodeks pracy – zespół przepisów prawnych regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, zasady nawiązywania, rozwiązywania, wygaśnięcia stosunku pracy, uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przepisy dotyczące czasu pracy, urlopów przysługujących pracownikowi, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym kodeks zawiera większą część przepisów dotyczących zbiorowych stosunków pracy oraz stosunków związanych z rozwiązywaniem indywidualnych sporów pracy.
 • - małżeństwa – zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, stosunków majątkowych między małżonkami, ustania małżeństwa, separacji,
 • - pokrewieństwa – pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego,
 • - opieki i kurateli.
 • - zagadnień ogólnych,
 • - własności i innych praw rzeczowych,
 • - zobowiązań,
 • - spadków.
 • Kodeks postępowania cywilnego – zespół przepisów prawnych regulujących postępowanie toczące się przed sądami powszechnymi oraz postępowanie pozasądowe toczące się przed sądami polubownymi w sprawach cywilnych.
 • Kodeks spółek handlowych – zespół przepisów prawnych regulujących tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, tj.:
 • - spółek jawnych,
 • - spółek partnerskich,
 • - spółek komandytowych,
 • - spółek komandytowo-akcyjnych,
 • - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • - spółek akcyjnych.
 • Kodeks wykroczeń – zespół przepisów prawnych regulujących zasady odpowiedzialności za wykroczenia, zasady wymierzania kar za wykroczenia, przedawnienie orzekania, wykonywania kary oraz zatarcia ukarania.
 • Kodeks karny – zespół przepisów prawnych regulujących zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w tym kodeksie, a także zasady wymierzania kar oraz środków karnych za przestępstwa przewidziane w tym kodeksie.
 • Kodeks postępowania karnego – zespół przepisów prawnych regulujących postępowanie toczące się przed sądami powszechnymi w sprawach karnych.
 • Kodeks postępowania administracyjnego – normuje postępowanie przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, a także postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, w sprawach wydawania zaświadczeń oraz ponadto postępowanie w sprawie skarg i przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.
 • Kodeks morski – reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską.
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – zespół przepisów prawnych regulujących postępowanie toczące się przed sądami powszechnymi i sądami wojskowymi w sprawach o wykroczenia przewidziane w kodeksie wykroczeń.
 • Kodeks karny wykonawczy – zespół przepisów prawnych regulujących wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wykonywanie kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 • Kodeks karny skarbowy – zespół przepisów prawnych regulujących zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także zasady wykonywania kar oraz środków karnych za przestępstwa lub wykroczenia przewidziane w tym kodeksie.
Reklama
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. nr 138, poz. 1545 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).