Dokument zawierający oświadczenie gwaranta, określające obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, w przypadku gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu (np. kupiony towar jest wadliwy). Gwarancja jest najczęściej udzielana przez producenta, ale może ją wystawić również sprzedawca czy importer. Gwarancja dotyczy zwykle tzw. przedmiotów trwałego użytku – np. sprzętu AGD i RTV, komputerów, samochodów. Jeśli na dany towar udzielono gwarancji, sprzedawca musi wydać klientowi, wraz z towarem, dokument gwarancyjny.

Oświadczenie gwaranta

Udzielenie kupującemu gwarancji jest bezpłatne. Pobranie jakiejkolwiek opłaty za wydanie takiego dokumentu, jest niedopuszczalne. Trzeba przy tym wiedzieć, że nie można uznać za gwarancję oświadczenia gwaranta, w którym nie wskazano jego obowiązków. Zasadą jest, że sprzedawca, który udziela gwarancji ma obowiązek wydać kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; sprawdzając zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

Gwarancja jakości

Jeżeli klient otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) ma obowiązek usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie ma takiego terminu, zgodnie z ogólnym prawem termin ten wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Jeżeli w gwarancji nie ma innych zastrzeżeń, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

W sprzedaży konsumenckiej

W gwarancji muszą znaleźć się podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji – w tym nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w RP, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. W dokumencie gwarancyjnym należy zawrzeć stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Jak korzystać

Jeśli chcemy skorzystać z gwarancji, musimy sprawdzić w dokumencie gwarancyjnym, w jakich sytuacjach powstaje odpowiedzialność gwaranta (najczęściej jest to popsucie się sprzętu). Gwarancja określa również, do kogo należy złożyć reklamację – może to być zarówno punkt serwisowy, jak i sprzedawca czy producent.

Gwarancja a uprawnienie z tytułu niezgodności towaru z umową

Przy sprzedaży konsumenckiej kupujący ma prawo wyboru między korzystaniem z gwarancji a dochodzeniem roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Warto wiedzieć, że dokonany wybór jest wiążący tylko w stosunku do konkretnej wady – jeśli pojawi się kolejna wada towaru, klient znowu ma prawo wybrać, który tryb jest dla niego korzystniejszy. Zdarza się, że sprzedawcy próbują przekonywać kupujących, że skoro za pierwszym razem złożyli reklamację, korzystając z gwarancji (lub odpowiednio – niezgodności towaru z umową), to kolejne reklamacje również powinny odbywać się w tym samym trybie. Takie działanie jest sprzeczne z prawem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, zasadę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
Iwona Jackowska

Podstawa prawna
Art. 577–582 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176).