Pracowniczy Programy Emerytalny (PPE) został wprowadzony i uregulowany w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych, jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny system zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla osób, które chcą dodatkowo powiększyć swoją emeryturę. Uczestnictwo w trzecim filarze stwarza możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę.

PPE tworzone są w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy, za zgodą reprezentacji pracowników. Może do nich przystąpić każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej zawieranej pomiędzy pracodawca ą reprezentacją pracowników.

Składka podstawowa finansowana jest przez pracodawcę, jej wysokość może być określona w sposób:

• kwotowy

• procentowy

• procentowy z kwotowym ograniczeniem jednak nie może przekroczyć 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika.

Uczestnik PPE może również, o ile przewiduje to umowa zakładowa, dodatkowo powiększać swoje oszczędności tworzące jego przyszły kapitał emerytalny, poprzez zadeklarowanie składki dodatkowej. Składka dodatkowa inwestowana jest na takich samych warunkach, jak składka podstawowa i korzysta z przywilejów grupowego inwestowania w subfundusze.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
PPE są dobrowolne. Pracodawca nie ma obowiązku jego tworzenia, a pracownik uczestniczenia w programie.
4 KROKI Jak założyć PPE
Krok 1
Rozważ, czy utworzyć PPE. Z inicjatywą utworzenia w firmie PPE mogą wystąpić pracodawca lub pracownicy. Decyzja o utworzeniu PPE należy do pracodawcy.
Krok 2
Złóż ofertę. Pracodawca przedstawia pracownikom ofertę utworzenia programu. Powinna ona zawierać projekt umowy zakładowej, warunki umowy z instytucją finansową lub projekt statutu funduszu emerytalnego. Okres ważności oferty nie może być krótszy niż 3 miesiące.
Krok 3
Zawrzyj umowę zakładową. Pracodawca zawiera umowę z reprezentacją pracowników (działającymi w firmie związkami zawodowymi lub z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u tego pracodawcy).
Krok 4
Zawrzyj umowę z wybraną instytucją finansową. Złoż następnie w KNUiFE wniosek o wpis programu do rejestru.