Do renty socjalnej mają prawo osoby z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności do pracy. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia. Można się o nią starać w ZUS lub innym organie emerytalno-rentowym, na przykład KRUS.

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Świadczenie nie przysługuje osobie, która:

  • ma zagwarantowane prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (taka osoba może uzyskać 50 proc. renty socjalnej),
  • pobiera z tytułu niezdolności do pracy rentę rodzinną przekraczającą 200 proc. najniżej renty,
  • jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych,
  • otrzymuje świadczenie z zagranicy.