wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

- substancje,

- energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne

Podstawa prawna
Art. 3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z poźn. zm.)