Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi ze zmniejszoną zdolnością do pracy (może chodzić o obniżenie sprawności fizycznej bądź psychicznej), którego miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej.

O rehabilitacji decyduje lekarz orzecznik ZUS, to także Zakład wypłaca świadczenie. Rehabilitacji mogą być poddani pracownicy:

  • zagrożeni chorobą zawodową i wymagający przekwalifikowania,
Reklama
  • zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli stan ich zdrowia wymaga zmiany rodzaju pracy,
  • którzy wskutek wypadku lub dłuższej choroby utracili czasowo zdolność do pracy i wymagają adaptacji do pracy.

Rehabilitacja jest prowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub na wyodrębnionym stanowisku pracy dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Jeżeli obniżenie wynagrodzenia wynika więc z poddania się pracownika o obniżonej sprawności rehabilitacji zawodowej, zasiłek wyrównawczy będzie wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. Natomiast, gdy zmniejszy się ono w wyniku wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zasiłek ten będzie przysługiwał z ubezpieczenia wypadkowego.

Wysokość zasiłku zależy od zarobków poszczególnych pracowników, świadczenie to stanowi bowiem różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem sprzed odbywania rehabilitacji zawodowej, a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy uzasadniającej jego wypłatę.