We wtorek mija termin zgłaszania się kandydatów do konkursu na prezesa IPN.

"Uprzejmie informujemy, że komunikat o kandydatach dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej" - poinformował we wtorek na stronie internetowej IPN prof. Wolsza. Podkreślił przy tym, że komunikat o kandydatach zostanie podany zgodnie z zasadami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym z 24 czerwca br.

W ogłoszeniu tym napisano, że o wynikach "tj. o dopuszczeniu do II etapu konkursu, czyli publicznego przesłuchania, kandydaci ubiegający się o stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powiadomieni zostaną drogą mailową bądź telefoniczną, najpóźniej do dnia 16 lipca". "Niezależnie od powyższego informacja o kandydatach dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej" - czytamy w ogłoszeniu.

Do tej pory do konkursu oficjalnie zgłosił się historyk i politolog Paweł Ukielski - obecny wiceprezes Instytutu, odpowiadający w nim m.in. za kontakty z zagranicą (wcześniej Ukielski był wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego). Wśród potencjalnych kandydatów na szefa IPN wymienia się również takich historyków, jak dr Jarosław Szarek, prof. Krzysztof Szwagrzyk i senator PiS prof. Jan Żaryn.

W pierwszym etapie konkursu, który potrwa od środy do piątku, mają zostać sprawdzone dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów i ma być ustalone, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat musi m.in. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora; musi też wykazać, że nie pracował lub nie współpracował z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa.

18 lipca odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów, podczas którego zaprezentują oni własną koncepcję, wizję funkcjonowania Instytutu oraz odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN. Następnie Kolegium, po dyskusji na posiedzeniu niejawnym, podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu Kolegium IPN żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów z udziałem kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Kolegium w drodze uchwały uzna konkurs za nierozstrzygnięty, a jego przewodniczący ponownie ogłosi konkurs.

Prezesa IPN - na wniosek Kolegium - będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu. (PAP)