POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 maja 2016 r. otrzymał Uchwałę nr 470/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") z dnia 16 maja 2016r., stwierdzającą, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 336.800 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.10.2013r.

Na podstawie § 38 ust 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Spółki, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA pod kodem "PLPOLND00019", jednak nie wcześniej niż z dniem 19 maja 2016 r.

Podstawa prawna: § 34 ust 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl