Oddziały zamiejscowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tworzona mają być za zgodą premiera, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych.

Według nowelizacji, z wnioskiem o utworzenie oddziału zamiejscowego może wystąpić dyrektor Instytutu nie później niż dwa miesiące przed planowym terminem utworzenia go. Oddziałem zamiejscowym jak i podmiotem zależnym mają kierować dyrektorzy powoływani i odwoływani przez dyrektora PISM.

Przekształcanie i likwidacja oddziałów zamiejscowych PISM przez Instytut ma się odbywać za zgodą szefa rządu i po uzyskaniu pozytywnej opinii szefa MSZ.

Do zadań PISM należy m.in. prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywanie dotyczących tych spraw analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej RP, upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą.

Działalność ośrodków zamiejscowych oraz podmiotów zależnych PISM jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, spadków, darowizn i środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Monika Zdziera