Chodzi o znowelizowaną ustawę z 4 października 2019 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Poprawia ona funkcjonowanie obecnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym związanym z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dotychczas obowiązujące przepisy (ustawy z 15 grudnia 2016 r.) są zawężone do przypadków umów zawieranych pomiędzy nabywcami a dostawcami, jeżeli łączna wartość obrotów między nimi przekracza 50 tys. zł, oraz obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania przekracza 100 mln zł. Ze względu na brak spełniania powyższej przesłanki, duża grupa przedsiębiorców jest wyłączona spod reżimu ustawy, co znacznie ogranicza możliwość działania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta

W nowelizacji zmodyfikowano i uproszczono definicję przewagi kontraktowej przesądzając, że przewagą kontraktową będzie już samo wystąpienie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy, bez względu na to, czy istnieje faktyczna możliwość zbycia produktów innym nabywcom bądź nabycia produktów od innych dostawców.

Poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Nowe przepisy regulują, że zawiadomienie będzie mogła zgłosić każda osoba lub podmiot, a nie tylko zainteresowana firma. Poza tym zgłoszenie nie będzie musiało mieć formie pisemnej, jak obecnie. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska