statystyki

wróć do działu: Prawo

prawo budowlane

Prawo budowlane
PRZYKŁAD
Jan T. ma działkę budowlaną o powierzchni 1500 mkw. Chce na niej wybudować dom z garażem oraz wolno stojący budynek gospodarczy o powierzchni 9 mkw. Na dom musi uzyskać pozwolenie na budowę. Nie będzie go natomiast potrzebował na budynek gospodarczy (art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego).

Prawo budowlane to zbiór przepisów prawnych, które regulują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określają zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Każdy, kto dysponuje działką budowlaną, ma prawo ją zabudować. Przed rozpoczęciem budowy musi uzyskać pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna). Większość obiektów (np. budynek mieszkalny lub gospodarczy) wymaga takiego pozwolenia. Tylko przy niektórych nie jest ono potrzebne, np. budowa ogrodzenia, altanki na działce pracowniczej o powierzchni zabudowy do 25 mkw. Pełna lista obiektów, do budowy których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, znajduje się w art. 29 prawa budowlanego.
W procesie budowlanym uczestniczy inwestor (odpowiada za zorganizowanie procesu budowy), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant (odpowiada za projekt budowlany i jego zgodność z wymogami przepisów oraz warunkami technicznymi) oraz kierownik budowy (odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie dokumentacji budowy) lub kierownik robót.

Zakończenie budowy

 Po zakończeniu budowy i przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, trzeba zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest ono wymagane, np. przy obiektach sportowych) inwestor jest obowiązany dołączyć:

• oryginał dziennika budowy;
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, jak również o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
• protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Jeżeli organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, można użytkować budynek.

Samowola budowlana

3 KROKI Jak uzyskać pozwolenie
Krok 1
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musisz ją mieć, jeśli wymagają tego przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja musi być ważna w okresie, w którym składasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Krok 2
Skompletuj dokumenty. Będą ci potrzebne: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana.
Krok 3
Złóż wniosek. Do wniosku dołącz zgromadzone dokumenty. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 65 dni od jego złożenia.

W stosunku do budynku lub jego części, który jest w budowie lub został już wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę (samowola budowlana), powinna być wydana decyzja o jego rozbiórce. Możliwa jest jednak legalizacja takiej budowy, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków. Musi ona być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a gdy go brak – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym budowa nie może naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem. Jeśli oba te warunki są spełnione, zostanie wydane postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych z wyznaczonym terminem na dostarczenie dokumentów (takich, jak przy wniosku na pozwolenie budowlane i zaświadczenie o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Ich dostarczenie będzie traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i umożliwi kontynuowanie prac. To jednak nie wystarczy. Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniem pozwolenia na wznowienie robót trzeba jeszcze wnieść opłatę legalizacyjną. Niewniesienie jej będzie równoznaczne z nakazem rozbiórki, i to nawet wtedy, gdy spełnione są wszystkie inne wymogi stawiane przez prawo budowlane. Opłatę legalizacyjną oblicza się według następującego wzoru: 50 x 500 zł x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu (w). Współczynniki (k) i (w) określono w załączniku do prawa budowlanego.

Jadwiga Sztabińska

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).