statystyki

Prawo

podżeganie

wróć do działu: Prawo »

Podżeganie polega na nakłanianiu osoby do dokonania czynu zabronionego. Jest to czyn niedozwolony powodujący powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej obok odpowiedzialności podmiotu, który szkodę bezpośrednio wyrządził. Jest to odpowiedzialność tylko za winę umyślną.
Na podobnej zasadzie odpowiedzialność ponoszą pomocnicy oraz osoby, które świadomie skorzystały z wyrządzonej drugiemu szkody. Chodzi o to, że za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez sprawcę czynu zabronionego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

Katarzyna Rychter

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty