Szefowie MSZ Polski i Niemiec, Witold Waszczykowski i Frank-Walter Steinemeier, wydali w środę wspólne oświadczenie z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Ministrowie podkreślają, że Polska i Niemcy są 25 lat po tym wydarzeniu bliskimi partnerami. "Traktat ten, wraz z Traktatem o potwierdzeniu istniejącej granicy z 1990 r. stał się podstawą wzajemnego zaufania i zbliżenia obywateli obydwu naszych krajów i tym samym fundamentem naszych stosunków w przyszłości. Stworzył ramy wszechstronnej współpracy na wszystkich płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, kulturalnej i społecznej" - uważają szefowie dyplomacji Polski i Niemiec.

Ministrowie podkreślają, że przeprowadzone w środę polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe są wyrazem woli obu rządów do kontynuacji intensywnego partnerskiego dialogu we wszystkich kwestiach bilateralnych, europejskich i międzynarodowych.

Ministrowie deklarują pełne wsparcie dla działalności polskich i niemieckich organizacji promujących kulturę i oświatę w obu krajach.

"Mniejszość niemiecka w Polsce oraz mieszkający w Niemczech Polacy i osoby polskiego pochodzenia pozostają ważnymi uczestnikami dialogu między społeczeństwami obu krajów. Rządy obydwu krajów powinny dążyć do tego, aby obydwie grupy traktowane i wspierane były tak, jak przewiduje to Traktat, zwłaszcza w dziedzinie nauki języka. Powołany w 2010 roku przez Rządy obydwu krajów Okrągły Stół wspierający interesy tych grup pozwolił zainicjować nowe cenne projekty realizowane w duchu zobowiązań wynikających z Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Pragniemy, aby sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce oraz mieszkających w Niemczech Polaków i osób pochodzenia polskiego pozostawała w dalszym ciągu w kręgu szczególnego zainteresowania obu rządów" - zaznaczają szefowie MSZ.

Deklarują również, że Polsko-Niemiecka Grupa Refleksyjna, która zebrała się na posiedzeniu inauguracyjnym 17 czerwca w obecności prezydentów Polski i Niemiec, będzie m.in. analizować międzynarodowy kontekst stosunków niemiecko-polskich w wymiarze europejskim i globalnym i "pracować będzie nad znalezieniem wspólnych odpowiedzi na istniejące wyzwania".

"Uzgodniliśmy, że w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych, które odbędzie się 28/29 sierpnia w Weimarze i Berlinie z okazji 25. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego, nadamy temu formatowi nowy impuls, wykorzystując innowacyjne formuły i przyczyniając się w ten sposób wspólnie z naszymi francuskimi przyjaciółmi do kształtowania przyszłości Europy" - czytamy we wspólnym oświadczeniu.

Ministrowie zwracają też w nim uwagę, że gospodarka jest podporą współpracy obu krajów w ramach rynku wewnętrznego Unii. "Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w ostatnich 25 latach rozwijały się dynamicznie. Od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy obroty handlowe zwiększyły się dwunastokrotnie, z ośmiu do 96 miliardów euro. W 2016 roku przekroczymy prawdopodobnie po raz pierwszy kwotę 100 miliardów euro" - podkreślają.

Ministrowie z zadowoleniem przyjęli inicjatywy polegające na tworzeniu wspólnych wydziałów uniwersyteckich, czego ostatnio podjęły się Uniwersytet Europejski Viadrina i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "Szczególnie ważne jest dla nas także, aby w ramach nauczania historii uwrażliwić młodych ludzi na istotne doświadczenia historyczne sąsiada. Podręczniki szkolne kształtują i przekazują wartości, wiedzę oraz kompetencje. Przedstawiliśmy dzisiaj opinii publicznej pierwszy tom polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii +Europa – nasza historia+" - deklarują.

"Z zadowoleniem przyjmujemy kontynuację tego wspólnego projektu oraz starania o umożliwienie korzystania z podręcznika w szerokim zakresie w szkołach, tak, aby można było w pełni czerpać korzyści z realizacji tego projektu" - dodają.

Ministrowie podkreślają, że Europa stoi przed największym od czasów zimnej wojny wyzwaniem w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

"25 lat po wielkich, pokojowych przemianach politycznych na naszym kontynencie jesteśmy dziś konfrontowani z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa zarówno w państwach sąsiadujących z nami na wschodzie, jak i na południu. Poprzez łamiącą prawo międzynarodowe aneksję Krymu oraz destabilizację Ukrainy Wschodniej został podważony europejski ład bezpieczeństwa. NATO zareagowało jednomyślnie i stanowczo" - uważają szefowie MSZ Polski i Niemiec.

"Ze szczytu NATO, który odbędzie się w przyszłym miesiącu w Warszawie, wysłany zostanie sygnał stanowczości i jedności, a także gotowości do dialogu. Opowiemy się za wiarygodną obroną i odstraszaniem poprzez wzmocnioną wysuniętą obecność wojskową oraz za konstruktywnym dialogiem z Rosją w ramach organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na naszym kontynencie, w tym w ramach Rady NATO-Rosja. Polska i Niemcy wspierają również tzw. koncepcję +NATO 360°+ oraz ukierunkowane na potrzeby wzmocnienie państw partnerskich, tak by mogły one same lepiej troszczyć się o swoje bezpieczeństwo" - deklarują.

Ministrowie zgadzają się też, że należy zachować zasady i zobowiązania, na których opiera się OBWE.

W opinii ministrów Unia Europejska jest dziś "skonfrontowana z szeregiem bezprecedensowych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa". "Jesteśmy zgodni, że aby skutecznie stawić im czoła niezbędne jest wspólne zdeterminowane zaangażowanie Unii i jej państw członkowskich tak we wschodnim, jak i w południowym wymiarze sąsiedztwa. Skala wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć wymaga wspólnego działania z innymi aktorami" - podkreślają.

Ministrowie potwierdzili zaangażowanie na rzecz umocnienia i rozwijania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (WPBiO).

Według ministrów zjawiska terroryzmu i destabilizacja sąsiedztwa stawiają Europę w obliczu ogromnych wyzwań związanych z usuwaniem ich przyczyn, osiąganiem stabilności i zrównoważonego rozwoju. "Polska i Niemcy będą się do tego przyczyniać zarówno poprzez aktywny udział w Globalnej Koalicji do walki z Daesh, jak też projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej. Szczególną troskę kierujemy w stronę naszych południowych sąsiadów. Jak długo panować tam będą wojna i przemoc, tak długo będą one źródłem nieuregulowanych ruchów migracyjnych i związanego z tym cierpienia ludzi. Będziemy zatem nadal wytrwale pracować nad tym, by zakończyć wojnę domową w Syrii oraz ustabilizować sytuację w Libii, tak aby cierpienia ludności cywilnej mogły się skończyć. Za celową uważamy również kontynuację zainicjowanych latem ubiegłego roku bilateralnych konsultacji nt. aktualnej sytuacji w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie" - czytamy w oświadczeniu.

Ministrowie poruszają też kwestię kryzysu uchodźczego. "Jesteśmy zgodni co do tego, że w tej zasadniczej kwestii Europa nie może dać się podzielić. Dojście do porozumienia z Turcją oraz prace nad utworzeniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej uważamy za istotne kroki. Równie istotne jest wzmocnienie zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej" - zaznaczają.

Ministrowie zwracają też uwagę na konieczność prowadzenia aktywnej europejskiej polityki wschodniej. "Naszym celem jest wypracowanie instrumentów współdziałania w obszarze wschodniego sąsiedztwa zarówno w odniesieniu do państw stowarzyszonych z Unią Europejską – Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, jak również wobec krajów, które poszukują odmiennej drogi dla intensyfikacji współpracy z UE – Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi. Wspólnym priorytetem Polski i Niemiec w tym zakresie pozostaje zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju wielowymiarowej współpracy z naszymi wschodnimi partnerami" - deklarują.

"Polska i Niemcy są zgodni co do tego, że utrzymanie jedności Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla zażegnania konfliktu w Ukrainie Wschodniej, którego trwałe rozwiązanie musi być oparte na pełnym wykonaniu zobowiązań wynikających z porozumień mińskich, przestrzeganiu zasad prawa międzynarodowego oraz poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Poszukując możliwości dla prowadzenia pragmatycznego dialogu ze stroną rosyjską opowiadamy się również za poszanowaniem integralności terytorialnej Gruzji i Republiki Mołdawii. W tym kontekście Polska i Niemcy będą podejmować wspólne wysiłki na rzecz wypracowania konstruktywnych relacji z Rosją, którą traktujemy jako znaczącego uczestnika stosunków międzynarodowych" - oświadczają.

Deklarują również aktywne uczestnictwo w realizowaniu działań na rzecz dyplomacji klimatycznej i energetycznej i angażowanie się wewnątrz UE "na rzecz pełnej realizacji koncepcji Unii Energetycznej z uwzględnieniem wszystkich pięciu filarów". Jesteśmy zgodni, że Unia Europejska powinna "dążyć do dywersyfikacji źródeł, dróg i dostawców energii jako nadrzędnego celu Unii Energetycznej" - podkreślają.

Zaznaczają, że Polska i Niemcy dążą do szybkiej ratyfikacji przyjętego w Paryżu porozumienia klimatycznego, zarówno na szczeblu narodowym, jak i unijnym.

Pod koniec oświadczenia ministrowie wyrażają przekonanie, że obchodzona obecnie 25. rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy będzie dla stosunków polsko-niemieckich "źródłem nowych, skierowanych na przyszłość impulsów i inspiracji, co przyczyni się do umocnienia naszego partnerstwa". (PAP)