Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw poza sektorem finansowym były wyższe o 3,9 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2 proc. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7 proc. przed rokiem do 95,0 proc.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 127,1 mld zł i był wyższy o 14,9 proc. niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,6 mld zł i był wyższy o 1 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano zmianę wyniku na operacjach finansowych (z minus 8,1 mld zł przed rokiem do minus 2,3 mld zł). Wynik finansowy brutto wyniósł więc 131,4 mld zł wobec 108,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,4 mld zł wobec 16,7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 111,1 mld zł i był wyższy o 21,3 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 134,4 mld zł i był wyższy o 11,6 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4 proc.

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,5 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie 5,0 proc. Wzrost rentowności objął m.in. górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawę pojazdów samochodowych. Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności dotknęło obsługę rynku nieruchomości, budownictwo oraz informację i komunikację.

W 2016 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 120,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 13,2 proc. niższe niż przed rokiem (w 2015 roku odnotowano wzrost o 11,9 proc.). Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 20,1 proc., natomiast na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki transportu obniżyły się o 8,3 proc.

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 51,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 9,3 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej, w budownictwie (o 21,1 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 41,4 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,6 proc. wobec wzrostu o 27,4 proc.). Wzrosły natomiast nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej (o 14,6 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 32,7 proc.), w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 7,0 proc. wobec spadku przed rokiem o 2,2 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (o 4,4 proc. wobec wzrostu o 14,4 proc. przed rokiem).