Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie rozporządzenia dotyczącego wspierania produkcji amunicji, aby umożliwić dostarczenie amunicji i pocisków na Ukrainę oraz pomóc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich zapasów, podała Komisja. Na ten cel ma trafić 500 mln euro.

"Wprowadzając ukierunkowane środki, w tym finansowanie, ustawa ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych UE i zaradzenie obecnemu niedoborowi amunicji i pocisków rakietowych oraz ich komponentów. Będzie wspierać usuwanie zapasów z państw członkowskich i wspólne udzielanie zamówień na amunicję" - czytamy w komunikacie.

W szczególności wzmocni zdolność reagowania i zdolność unijnego przemysłu obronnego do zapewnienia terminowych dostaw amunicji i pocisków rakietowych w Europie, podano także.

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia obejmuje:

- Instrument mający na celu wsparcie finansowe wzmocnienia przemysłowych zdolności produkcyjnych Unii w zakresie produktów związanych z obronnością;

- Mechanizm mapowania, monitorowania i lepszego przewidywania istnienia wąskich gardeł w tych łańcuchach dostaw;

- Wprowadzenie tymczasowych ram regulacyjnych w celu rozwiązania problemu niedoboru amunicji.

Komisja proponuje przeznaczyć budżet w wysokości 500 mln euro w cenach bieżących. Budżet ten pochodzi z przesunięć różnych instrumentów, w szczególności Europejskiego Funduszu Obronnego i przyszłej EDIRPA.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone w formie dotacji na różnego rodzaju działania wspierające wysiłki europejskiego przemysłu obronnego na rzecz zwiększenia jego zdolności produkcyjnych i usunięcia zidentyfikowanych wąskich gardeł. Wsparcie finansowe otrzymają działania przyczyniające się do:

- Optymalizacji, rozbudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia istniejących zdolności produkcyjnych;

- Tworzenia nowych mocy produkcyjnych;

- Tworzenia transgranicznych partnerstw przemysłowych, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, mających na celu np. zapewnienie dostępu do lub rezerwację zapasów strategicznych komponentów lub surowców;

- Budowania i udostępniania zarezerwowanych skokowych mocy produkcyjnych;

- Testowania lub rekondycjonowania procesów (w celu rozwiązania problemu starzenia się) w celu uczynienia istniejącej amunicji i pocisków zdatnymi do użytku;

- Przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej.

Ponadto ustawa ułatwi unijnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania w dziedzinie amunicji i pocisków rakietowych, potencjalnie za pośrednictwem specjalnego instrumentu funduszu rozwoju. Fundusz ten ma mieć na celu wspieranie przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw amunicji i rakiet w dostępie zarówno do finansowania publicznego, jak i prywatnego, aby przyspieszyć inwestycje niezbędne do zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Środki regulacyjne przewidziane w tym rozporządzeniu mają chronić rynek wewnętrzny przed wszelkimi obecnymi lub potencjalnymi stwierdzonymi nieprawidłowościami, a tym samym wzmocnią odporność unijnej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (EDTIB), a także zagwarantują bezpieczeństwo dostaw amunicji i pocisków. W szczególności Komisja proponuje:

- Tymczasowe środki nadzwyczajne, takie jak możliwość uruchomienia na wniosek zamawiającego państwa członkowskiego iw porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi priorytetowych zamówień skierowanych do odpowiednich przedsiębiorstw europejskich;

- Ukierunkowane środki mające na celu przyspieszenie procesów administracyjnych na poziomie krajowym poprzez zachęcanie do priorytetowego traktowania odpowiednich procesów wydawania pozwoleń i certyfikacji;

- Dostosowane środki mające na celu przyspieszenie wspólnych zamówień (państwa członkowskie będą miały możliwość otwarcia istniejącej umowy ramowej na inne państwa członkowskie, które pierwotnie nie były jej stroną) i przeniesień (przeniesienia będą zwolnione z wymogu uzyskania uprzedniej zgody w Unii Europejskiej).

Komisja oczekuje, że ze względu na pilny charakter wniosek zostanie przyjęty jeszcze przed latem 2023 r., aby móc zainicjować wsparcie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych unijnego przemysłu obronnego w zakresie amunicji i pocisków. Instrument ma obowiązywać do połowy 2025 r.

(ISBnews)