Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie wprowadzające jednolite przepisy i nadzór na poziomie UE nad maszynami nieporuszającymi się po drogach takimi jak dźwigi, kombajny, wózki widłowe, czy pługi śnieżne, poinformowała Komisja.

Przepisy te docelowo zastąpią różne systemy regulacyjne istniejące obecnie w państwach członkowskich.

"Harmonizując na poziomie UE wymogi techniczne dotyczące homologacji maszyn nieporuszających się po drogach, nowe przepisy przyczynią się do usunięcia fragmentacji na jednolitym rynku i wyeliminują bariery w swobodnym obrocie takimi maszynami, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" - czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy zmniejszą również obciążenia administracyjne i związane z przestrzeganiem przepisów, przynosząc oszczędności kosztów szacowane na 846 mln euro w okresie 10 lat, wskazano także.

Obecnie brak zharmonizowanych wymagań dotyczących użytkowania na drogach publicznych UE tych maszyn.

W rezultacie – jak wskazała Komisja - unijni producenci mają do czynienia z mozaiką ram prawnych, które mogą znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich, co skutkuje opóźnieniami i znacznymi kosztami.

Ponadto użytkownicy końcowi, tacy jak przedsiębiorcy rolni lub przedsiębiorstwa budowlane, mogą nie mieć możliwości korzystania ze swoich maszyn nieporuszających się po drogach w różnych

Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem producenci i dystrybutorzy będą mogli ubiegać się o homologację drogową tylko raz, w jednym kraju UE, a maszyny będą dopuszczone do użytku drogowego we wszystkich krajach UE.

Rozporządzenie ma objąć procedury nadzoru rynku, w tym środki ochronne przeciwko niezgodnym z ramami prawnymi UE produktom.

Proponowane rozporządzenie zostanie omówione i uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej przed jego przyjęciem i wejściem w życie, podała Komisja.

Równolegle prowadzone będą prace przygotowawcze nad aktami delegowanymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, takie jak szczegółowe wymagania techniczne i badania wymagane dla każdej z istotnych cech maszyny (hamowanie, kierowanie, oświetlenie, pole widzenia, masa, wymiary itp.).

Przygotowanie tych regulacji ma być przeprowadzane przez Komisję w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami, wskazano.

Maszyny nieporuszające się po drogach są wykorzystywane między innymi w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, transporcie materiałów i zastosowaniach komunalnych (takie jak kombajny, opryskiwacze, ładowarki, koparki, dźwigi samojezdne, kosiarki samojezdne, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, zamiatarki, platformy podnoszące lub odśnieżarki).

Ogólną wartość produkcji maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach w UE można oszacować na 12,5 mld EUR rocznie i są one wytwarzane zarówno przez duże, jak i małe przedsiębiorstwa. MŚP są bardziej wyspecjalizowane w rynkach niszowych. Szacuje się, że MŚP stanowią 98% wszystkich zarejestrowanych firm i generują do 18% przychodów sektora oraz 30% zatrudnienia w sektorze.

Z rocznej wartości produkcji 42% trafia na eksport do krajów spoza UE, a 54% na handel wewnątrzunijny, a 4% do kraju UE, w którym odbywa się produkcja.

Obecnie maszyny te podlegają już pewnym zharmonizowanym przepisom, takim jak dyrektywa 2006/42/WE w sprawie bezpieczeństwa projektowania i budowy maszyn, dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1628 w sprawie limitów zanieczyszczeń.

(ISBnews)