1 stycznia Francja obejmuje półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Trzema głównymi priorytetami francuskiej prezydencji mają być: bardziej suwerenna Europa, zdefiniowanie nowego modelu europejskiego wzrostu po pandemii Covid-19 oraz „bardziej ludzka twarz Europy”, jak powiedział prezydent Emmanuel Macron.

Hasłami przewodnimi przewodnictwa Paryża w Radzie mają być: restart, władza, przynależność.

Francja chce zreformować strefę Schengen i zamierza podczas swojej prezydencji zainicjować przegląd polityki azylowej i migracyjnej wokół europejskiego pakietu migracyjnego, aby położyć kres handlowi ludźmi, zapewnić lepszą ochronę granic, zharmonizować przepisy dotyczące azylu i wsparcia, a także lepiej zarządzać przepływami migrantów.

Planuje również zorganizować w czerwcu na Bałkanach konferencję na temat Bałkanów Zachodnich, podczas której omówione mają być kwestie związane z ochroną mniejszości, a także walką z ingerencją sił zewnętrznych dążących do zdestabilizowania tego regionu.

Na 10 i 11 marca zaplanowano szczyt 27 państw unijnych, którego celem będzie określenie nowego modelu wzrostu opartego na kilku filarach, głównie na zdolności do wytworzenia warunków gospodarczych dostosowanych do końca kryzysu zdrowotnego. Priorytetem jest, według francuskiego rządu, uczynienie z Europy „kontynentu produkcji i nowych miejsc pracy”.

Zdaniem Macrona dzięki wspieraniu nowych sektorów przemysłu (technologii wodorowych, produkcji baterii, technologii kosmicznych, produkcji półprzewodników, cyfryzacji), obrony, zdrowia i kultury mają powstawać miejsca pracy i wartość dodana europejskiego przemysłu w kolejnych dziesięcioleciach.

Francja chce zapoczątkować tworzenie regulacji, nowych sojuszy i planów przemysłowych ukierunkowanych na inwestycje, a także zmiany przepisów budżetowych, aby umożliwić większe angażowanie środków publicznych w inwestycje, oraz zakończyć tworzenie tzw. ram finansowych dla unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Francuska prezydencja chce realizować politykę w zakresie ochrony klimatu, która ma polegać na inwestycjach w elektryfikację kontynentu oraz dekarbonizację miksu energetycznego. Chce też głosowań nad pakietem "Fit for 55", czyli dyrektywami Rady Europejskiej, które mają spowodować redukcję emisji gazów cieplarnianych przez Unię Europejską o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

W planach Paryż ma osiągnięcie postępu w negocjacjach w sprawie walki z wylesianiem planety, poprzez wprowadzanie ograniczeń w imporcie niektórych produktów (np. soi, kakao, kawy).

Priorytetem ma być też wzmocnienie cyfrowego potencjału UE, w tym powstanie „europejskich liderów cyfrowych”, w szczególności poprzez „europeizację francuskiego modelu finansowania startupów".

Wiosną 2022 Francja ma zamiar zaproponować Radzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) ustawę o podatku cyfrowym na wzór porozumienia osiągniętego w OECD.

Ważny będzie również europejski rynek pracy, w tym tworzenie dyrektywy w sprawie płacy minimalnej w UE, a także działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz kontynuowanie prac nad dyrektywą w sprawie przejrzystości płac, która ma wyeliminować różnice wynagrodzenia ze względu na płeć m.in. w zarządach firm.

Francja planuje dyskutować na forach UE przyszłość Europy bliższej obywatelom, co w przyszłości może prowadzić do zmian traktatów UE. Chce też debaty nad praworządnością w Unii i opracowywania narzędzi umożliwiających karanie państw łamiących zasad praworządności.

Wśród propozycji francuskiej prezydencji znajdzie się ponadto europejska strategia zwalczania rasizmu, antysemityzm i przemocy wobec kobiet oraz utworzenie funduszu wspierającego niezależne dziennikarstwo.

Francja planuje również rozpocząć "prace dotyczące historii Europy", mające na celu tworzenie akademickich ram dla historyków. W czerwcu 2022 zaplanowano spotkanie z europejskimi uczelniami w celu stworzenia Akademii Europy i omówienia wspólnych projektów kulturalnych.

Rok 2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży. Francja chce rozszerzyć program wymiany studentów Erasmus o praktykantów i otworzyć go dla wszystkich młodych ludzi poniżej 25. roku życia.

Katarzyna Stańko (PAP)