Pieniądze mają być wypłacane od końca grudnia i w styczniu przez pracodawców na konta ich pracowników. Rząd pokryje koszty „rekompensaty inflacyjnej”.

Zasiłek przysługuje również osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, emerytom, bezrobotnym oraz osobom pobierającym minimalne świadczenia socjalne.

Zgromadzenie Narodowe, czyli niższa izba parlamentu, ostatecznie przegłosowało w środę wieczorem ustawę przyznającą rekompensatę inflacyjną przy sprzeciwie Senatu.