Sejm w środę rozpocznie posiedzenie; posłowie zajmą się przepisami dot. waloryzacji rent i emerytur oraz zagwarantowania minimalnej podwyżki w kwocie 250 zł. Izba planuje też rozpatrzenie ewentualnych poprawek Senatu do ustaw: o maksymalnych cenach energii oraz o sprzedaży węgla przez samorządy.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenia drugiego czytania rządowego projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt ten wzbudził protesty środowisk rolniczych, przede wszystkim producentów rzepaku.

Projekt zakłada zmiany m.in. w kwestii realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mieliby obowiązek do realizacji NCW poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. W pierwotnym projekcie zaproponowano, by minimalny poziom realizacji NCW, uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, został określony na poziomie 60 proc. Ostatecznie po pracach w komisji podniesiono ten współczynnik do 75 proc. Kontrowersje wywołał także inny przepis projektu, który pozwalałby odejść od kar na przedsiębiorców za brak realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2022 r.

Sejm ma także kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Jak wyjaśniał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, projekt ma na celu uproszczenie lub uzupełnienie niektórych procedur m.in. w zakresie pozwolenia lokalizacyjnego dla sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń oraz kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Projekt – jak wskazano w uzasadnieniu – wprowadza m.in. zasadę, że "wnioski i pisma w postępowaniach, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym (…) składa się i doręcza elektronicznie".

Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w tym m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

W porządku obrad znalazł się też obszerny projekt reformujący Kodeks postępowania cywilnego. Przygotowane przez resort sprawiedliwości przepisy zmniejszają obciążenia sądów oraz wprowadzają postępowania z udziałem konsumentów. Według autorów proponowane rozwiązania mają przyspieszyć i uprościć postępowania cywilne, szczególnie postępowania uproszczone oraz sprawy gospodarcze.

W projekcie przewidziano m.in., że sądy okręgowe zostaną odciążone od nadmiaru spraw poprzez podniesienie wartości przedmiotu sporu z 75 tys. zł do 100 tys. zł. Sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa niż 100 tys. zł, zajmą się działające w danym okręgu sądowym, sądy rejonowe.

Sejm ma się zająć także rządowym projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim obywatele Wielkiej Brytanii zamieszkujący w Polsce zachowają te same prawa wyborcze, co przed brexitem. Brytyjczycy, tak jak obywatele państw UE, będą mogli głosować w wyborach samorządowych, a także kandydować do rad gmin.

Ponadto w porządku obrad znalazł się rządowy projekt przygotowany przez MSWiA. Proponowane zmiany umożliwią dodawanie w Systemie Informacyjnym Schengen nowych kategorii wpisów, w tym prewencyjnych wpisów o osobach narażonych na niebezpieczeństwo, czy o cudzoziemcach zobowiązanych do powrotu.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu noweli Prawa o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja przyznaje notariuszom m.in. uprawnienie do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość. Obecnie uprawnieni do tego są referendarze sądowi. Przegotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy mają być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe.

Sejm ma również pracować nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Projekt - jak informuje KPRM - ma poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską.

W piątek wieczorem Sejm ma także głosować nad ewentualnymi poprawkami Senatu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Obiema tymi ustawami Senat ma się zająć na rozpoczynającym się również w środę posiedzeniu.

Pierwsza z tych ustaw umożliwia samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł. Wcześniej gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę. Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 t węgla w tym roku i kolejne 1,5 t po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Ponadto m.in. gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie tych przepisów, będą mogły wnosić o zwrot różnicy w cenie.

Komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej w poniedziałek zaproponowała do ustawy 10 poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i uszczegółowiającym, w celu zapobieżenia powstawaniu wątpliwości interpretacyjnych. Podczas dyskusji w komisji senatorowie zapowiedzieli przedstawienie kolejnych poprawek na posiedzeniu plenarnym. Poprawki zaproponowała również komisja gospodarki narodowej i innowacyjności.

Natomiast zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. dla gospodarstw maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh. W wypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla wszystkich gospodarstw domowych, 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną, 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Przewidywany koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej zarekomendowała w poniedziałek wprowadzenie siedmiu poprawek legislacyjnych, redakcyjnych i doprecyzowujących do tej ustawy. Natomiast we wtorek komisja gospodarki narodowej i innowacyjności zarekomendowała 13 poprawek.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski, Michał Boroń

kos/ gb/ mick/ godl/