Sejmowa Komisja Zdrowia w czwartek pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021 oraz przyjęła łączne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności NFZ w 2021 r.

W czwartek Sejmowa Komisja Zdrowia zaopiniowała roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, rozpatrywała łączne sprawozdanie finansowe NFZ za 2021 rok oraz rozpatrywała sprawozdanie z działalności NFZ za 2021 rok.

Komisja przyjęła rozpatrywane sprawozdania oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ.

Podczas głosowania za przyjęciem łącznego sprawozdania finansowego NFZ głosowało 17 posłów, 1 poseł był przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem sprawozdania z działalności NFZ również głosowało 17 posłów, 1 był przeciw oraz 8 wstrzymało się od głosu. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ Komisja wystawiła jednogłośnie.

Obecny na posiedzeniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że sprawozdanie finansowe NFZ wykazuje, iż ogólne przychody NFZ w 2021 roku wyniosły ponad 136 mld, co stanowi ponad 101 proc. przychodów planowanych. "W tym przychody ze składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosiły ponad 103 mld zł, co stanowi 102,54 proc. przychodów planowanych" - dodał.

Jak poinformował Kraska, ogólne koszty NFZ w 2021 roku wyniosły ponad 126 mld zł, co stanowi 83,51 proc. kosztów planowanych. "W tym koszty świadczenia opieki zdrowotnej ukształtowały się na poziomie ponad 112 mld zł, co stanowi 93,69 proc. kosztów planowanych" - dodał.

"Największą pozycję w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej stanowi leczenie szpitalne - 60 mld 558 mln zł, czyli 94,34 proc. kosztów planowanych" - mówił.

"Rok 2021 zamknął się zyskiem netto w wysokości 10 mld 430 mln zł" - podsumował.

Jak wyjaśnił, "istotny wpływ na poziom uzyskanego przez NFZ wyniku finansowego za rok 2021 miało niepełne wykonanie planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, tj. na poziomie 93,69 proc. wartości planowanej".

"Najniższa niż planowana realizacja kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w łącznej wysokości 7 mld 576 mln 786 tys. zł objęła niewykonanie kosztów świadczeń w oddziałach wojewódzkich w wysokości 5 mld 86 mln 340 tys. zł oraz centrali funduszu w wysokości 2 mld 490 mln 446 tys. zł" - mówił Kraska.

Wyjaśnił, że zatwierdzony zysk NETTO za dany rok obrotowy, finansowany ze środków publicznych, przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na fundusz zapasowy.

"W związku z tym rada NFZ w sprawie przeznaczenia zysku NETTO NFZ za rok 2021 postanowiła przeznaczyć na fundusz zapasowy 10 mld 427 mln 680 tys. 62 zł i 2 gr" - przekazał.

Podkreślił, że dane wykazane w sprawozdaniu w realizacji planu finansowego NFZ za rok 2021 są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym NFZ za rok 2021.

Obecny na posiedzeniu dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ Dariusz Jarnutowski przekazał, że plan finansowy na rok 2021 został zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów w dniu 30 września 2020 roku i w trakcie 2021 roku podlegał licznym zmianom. "W tym czterem zmianom przeprowadzanym w pełnym trybie opiniowanym przez komisję i zatwierdzanym przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów" - sprecyzował.

"W wyniku dokonanych zmian planu finansowego planowane przychody i planowane koszty NFZ na rok 2021 zostały zwiększone o 30 mld 205 mln zł to jest o 28,79 proc." - podał.

"Te środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań NFZ, a głównie na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej" - wyjaśnił.

Jarnutowski przekazał, że planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie roku 2021 zostały zwiększone o 21,05 mld zł (tj. o 21,76 proc.). "W tym w oddziałach wojewódzkich NFZ o 25,03 mld zł, tj. o 41,8 proc." - dodał.

Zaznaczył, że głównym źródłem finansowania zwiększonych planowanych przychodów i kosztów były zwiększone przychody ze składki na ubezpieczenia zdrowotne, uruchomienie środków z rezerwy ogólnej, środki pozyskane z funduszu przeciw działania COVID-19, środki uzyskane z funduszu medycznego oraz dotacja podmiotowa przekazywana przez MZ. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

kh/ mhr/