Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili zmarłego 2 sierpnia w wieku 93 lat Zbyszko Piwońskiego, senatora III, IV i V kadencji, wojewodę zielonogórskiego w latach 1984–1990.

Ustawa o dodatku węglowym przewiduje wypłatę 3 tys. zł dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Senat zajmie się tym punktem po tym, jak komisje przygotują sprawozdanie ze swoich prac nad tą ustawą - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To samo dotyczy zmian w ustawach w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zakładany w ustawie o dodatku węglowym maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF, z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Reklama

Senat zajmie się też nowelą Kodeksu karnego zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzająca tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Nowelizacja podnosi górną granicę terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Nowela wprowadza też nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa. Karalne ma być też przygotowanie do zabójstwa.

Reklama

Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Decyzja o tym będzie zależała od uznania sądu, który będzie mógł wymierzyć tę karę w dwóch sytuacjach: jeżeli sprawca był skazywany już wcześniej za najpoważniejsze, określone przestępstwa lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagrażało bezpieczeństwu ludzi.

Senatorowie rozpatrzą też ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

Ustawa wprowadza także instytucję planu miejscowego CPK przyjmowanego przez wojewodę na wniosek pełnomocnika rządu ds. CPK. Plan miejscowy CPK może określać sposób i okres tymczasowego zagospodarowania terenu i będzie zawierał ustalenia dotyczące jego przeznaczenia. Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK - np. linii kolejowych czyli tzw. szprych CPK.

Senat zajmie się ponadto zmianami niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. Zgodnie ze zmianami do końca 2027 r. przedłużony zostaje obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Przepisy mają też wydłużyć z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego.

W harmonogramie obrad są też zmiany niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej przewidujące, że za nielegalne składowanie, unieszkodliwianie czy transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, może grozić do 10 lat więzienia. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych.

Prócz tego senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa eliminuje pobieranie przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, gdy wniosek o wpis był zasadny.

Senatorowie rozpatrzą też nowelę Kodeksu karnego wykonawczego. Nowe przepisy mają służyć polepszeniu warunków bezpieczeństwa więzień i poszerzyć stosowanie systemu dozoru elektronicznego.

Reforma Kkw została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany przewidują m.in. wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania do stawienia się w wyznaczonym terminie.

Izba Wyższa ma też powołać członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W wyznaczonym przez marszałka Senatu terminie została zgłoszona kandydatura dr hab. Tadeusza Kowalskiego. Senat wysłucha też informacji Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków. (PAP)

autor: Edyta Roś, Karol Kostrzewa