W ocenie BCC, przedłożone do zaopiniowania rozwiązanie ujęte w projekcie Ustawy o rekompensatach dla podmiotów gospodarczych z tytułu utraty dochodów z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego, należy uznać za niewystarczające z dwóch powodów.

"Po pierwsze, nie objęto rekompensatami wszystkich podmiotów gospodarczych, które poniosą straty w wyniku ogłoszenia stanu wyjątkowego" - podano.

Jak wskazano, przy konstrukcji systemu rekompensat generalnie przyjęto bowiem, że firmy produkcyjne zlokalizowane w gminach objętych stanem wyjątkowym będą mogły prowadzić działalność bez zakłóceń. Nie jest to założenie realne, bo z powodu utrudnień w przemieszczaniu się pracowników oraz w dostawach surowców, materiałów oraz w transporcie wytworzonych wyrobów gotowych przedsiębiorcy ci będą mieli mniejsze obroty (chociażby z racji opóźnień), a więc ponosić będą straty.

Reklama

Natomiast w obszarze świadczenia usług, rekompensaty z tytułu utraty dochodów uwzględniono jedynie dla firm z branży hotelarskiej, organizacji turystyki w tym pilotów wycieczek oraz gastronomii. Pominięto cały szereg innych usług, które świadczone są osobom przyjeżdżającym na teren gmin, w których obowiązywać będzie stan wyjątkowy oraz działalność sklepów spożywczych oraz innych placówek handlu detalicznego - dodano.

Organizacja wskazuje, że pominięto także rolników, a przecież odwiedzające ten obszar osoby kupują również wyroby żywnościowe bezpośrednio u rolników.

Według BCC, drugim mankamentem proponowanego projektu ustawy jest założenie, że decyzja o nieprzyznaniu rekompensat będzie miała charakter ostateczny, bez możliwości odwołania się wnioskodawcy od decyzji negatywnej. Przy tak ogólnie i nieprecyzyjnie sformułowanym tekście regulacji prawnej z pewnością pojawią się liczne wątpliwości i sytuacje niejednoznaczne, generujące w konsekwencji błędy decyzyjne.

Jak wskazno, w projekcie przewidziano co prawda możliwość dochodzenia poniesionych przez przedsiębiorców strat na zasadach ogólnych, ale będzie to przepis iluzoryczny, gdyż w obecnych warunkach działania sądów, postępowania w tych kwestiach trwać będą bardzo długo, a uzyskanie pozytywnego wyroku będzie mało realne.