Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektami ustaw likwidujących gimnazja i przywracających ośmioletnią szkołę podstawową. Ministrowie omówią też m.in. propozycję całkowitej rezygnacji z regulowania cen gazu ziemnego.

Rząd zajmie się projektami ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidujących gimnazja. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe.

Zgodnie z projektami w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończyć się w roku szkolnym 2023/2024.

Na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie pisać będą egzamin ósmoklasisty. Ma on obejmować trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. W okresie przejściowym czyli latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin będzie obejmował tylko przedmioty obowiązkowe; egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2021/2022.

Rząd we wtorek zajmie się również projektami przygotowanymi przez resort energii.

Pierwszy to zmiana prawa energetycznego wynikająca z nakazów Komisji Europejskiej. Nowe przepisy przewidują całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego. Do prawa energetycznego ma być wprowadzony przepis zwalniający przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z projektem w dniu wejścia w życie zmian zwolnienie obejmie sprzedaż gazu na: rynku hurtowym; w punkcie wirtualnym (w tym na giełdzie towarowej); sprężonego gazu ziemnego CNG; skroplonego gazu ziemnego LNG; w trybie przetargów, aukcji i zamówień publicznych.

Z dniem l października 2017 r. zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych, a l stycznia 2024 r. zwolnienie obejmie przedsiębiorstwa dostarczające gaz ziemny do odbiorców w gospodarstwach domowych.

Rząd ma przyjąć ponadto stworzony w resorcie energii projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jak wskazano w uzasadnieniu projekt, wynika z konieczności wprowadzenia pilnych rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorców działających na rynku produkcji biokomponentów i wykorzystywania ich do realizacji tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego. W projekcie odroczono o rok, do l stycznia 2018 r., obowiązek spełnienia przez biokomponenty zaliczane do realizacji NCW kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie 50 proc. pozostawiając poziom ograniczenia na 2017 r. w dotychczasowej wysokości.

"Wprowadzona zmiana znacząco poprawi sytuację konkurencyjną krajowych wytwórców, którzy nie będę zobowiązani zapewnić, aby wytwarzane przez nich biokomponenty już od dnia l stycznia 2017 r. spełniały bardziej rygorystyczne kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

W porządku obrad znalazły się również przygotowane przez resort energii projekty nowel: ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, który ma przedłużyć vacatio legis do 4 czerwca 2018 r. przepisów wdrażających system CEPiK 2.0. - poinformowało PAP Ministerstwo Cyfryzacji (MC). CEPIK to Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - system informatyczny zawierający dane dotyczące kierowców i pojazdów.

"Optymalnym terminem umożliwiającym techniczne wdrożenie zmodernizowanego systemu jest 4 czerwca 2018 r. W tym terminie przewiduje się wejście w życie przepisów oraz wdrożenie CEPiK 2.0." - wskazano w komunikacie resortu cyfryzacji.

Według MC przedłużenie vacatio legis dla przepisów wdrażających system CEPiK 2.0, ma pozwolić na kompleksowe przygotowanie modernizacji i uruchomienia systemu. Wydłużenie czasu ma umożliwić - jak wskazało MC - przygotowanie kompleksowego harmonogramu całego projektu CEPiK 2.0, gwarantującego skuteczny nadzór i śledzenie postępów nad realizacją wszystkich zadań zaangażowanych w projekt interesariuszy.

"Proces przełączenia na zmodernizowany system jest procesem skomplikowanym i wiąże się z migracją bardzo dużej ilości danych. Powinien być przeprowadzony w okresie, w którym zdecydowana większość systemów teleinformatycznych wchodzących w skład systemu, nie jest wykorzystywana przez użytkowników" - podkreślił resort.

Ponadto w nowelizacji przywraca się obligatoryjny charakter katalogu marek pojazdów. Ma to - zdaniem resortu - zagwarantować, że do dnia uruchomienia projektu informatycznego CEPiK 2.0 - do ewidencji będą przekazywane poprawne dane, co ułatwi potem ich przeniesienie.

Poprawiono także brzmienie kilku przepisów ustawy o kierujących pojazdami, w tym zastępując zapis dotyczący informacji o zatrzymaniu prawa jazdy jako podstawy do wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, zapisem dotyczącym informacji o popełnionym naruszeniu, jako podstawy do wydania tej decyzji.

Ministerstwo Cyfryzacji przejęło nadzór nad wdrażaniem systemu CEPiK od początku tego roku.