PSL pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2015 r. i opowie się za udzieleniem rządowi absolutorium - zapowiedziała w środę w Sejmie Genowefa Tokarska (PSL) podczas debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2015 r. oraz sprawozdaniem z działalności NBP.

Wypowiadająca się w imieniu PSL Tokarska powiedziała, że dokonując oceny wykonania budżetu za zeszły rok, trzeba zwrócić uwagę na sytuację gospodarczą i ekonomiczno-społeczną na świecie i w Polsce.

Wskazała, że z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, iż gospodarka światowa w 2015 r. rosła wolniej niż w 2014 r., a PKB w Unii Europejskiej zwiększył się w skali roku o 1,9 proc. (1,6 proc. w krajach strefy euro). Tokarska zauważyła, że tymczasem w Polsce PKB wzrósł o 3,6 proc., czyli o 0,2 proc. więcej niż prognozowano i dwukrotnie więcej niż w UE.

"Rok 2015 był dla Polski kolejnym rokiem, w którym budżet państwa realizowany był w warunkach korzystniejszych od zakładanych" - mówiła przedstawicielka ludowców, wymieniając w tym kontekście niskie bezrobocie.

Zwróciła uwagę, że polityka pieniężna NBP była prowadzona zgodnie z założeniami polityki pieniężnej i sprzyjała zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu oraz stabilności systemu finansowego. "Wzrost gospodarczy był stabilny, znacząco zwiększyło się zatrudnienie, wynagrodzenia i popyt konsumpcyjny systematycznie rosły. Wzrastały inwestycje i akcja kredytowa" - mówiła.

Dodała, że po raz pierwszy po 1989 r. wystąpiła deflacja, której główną przyczyną był silny spadek cen surowców na rynkach światowych. W lutym deflacja osiągnęła rekordowy poziom minus 1,6 proc., dlatego RPP w marcu obniżyła stopy procentowe o 0,5 pkt proc., a stopę referencyjną do 1,5 proc. "W efekcie stopy procentowe NBP znalazły się na najniższym poziomie w historii" - zwróciła uwagę Tokarska.

Zaznaczyła, że w zeszłym roku wartość eksportu po raz pierwszy w historii była wyższa niż wartość importu. Podkreśliła przy tym, że do czerwca ub.r. budżet państwa był realizowany w warunkach nadmiernego deficytu, z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej, która w 2015 r. - jej zdaniem, niestety - została poluzowana przez rząd PiS. Posłanka zarzuciła PiS, że dobre dane za zeszły rok posłowie tej partii nazywają "ruiną gospodarczą", co według niej jest kłamstwem.

Posłanka zauważyła, że wyższe od planowanych były zeszłoroczne dochody. Nowelizację zeszłorocznej ustawy budżetowej przeprowadzoną przez rząd PiS i podniesienie deficytu o 3,6 mld zł, Tokarska nazwała czynnością niepotrzebną i zbyteczną. "Można wręcz określić, że była to manipulacja budżetem, przy jednoczesnym ukryciu dochodów, a właściwie przeniesieniu dochodów na obecny rok z aukcji LTE" - mówiła.

Tokarska przyznała, że w zeszłym roku mieliśmy też do czynienia ze zjawiskami niekorzystnymi, np. z dalszym zmniejszeniem się dochodów podatkowych w relacji do PKB, czy ujemnym bilansem ochrony zdrowia.

"Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia pozytywnie wykonanie budżetu i będziemy głosować za przyjęciem uchwały w sprawie wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów" - podsumowała.