"Ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma przyczynić się do dostosowania podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ukrócić marnowanie pieniędzy publicznych" - podkreśla Centrum Informacyjne Rządu. Zaznacza, że jest to szczególnie ważne, bo w aktualnej perspektywie finansowej do 2020 r. na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ocena celowości inwestycji zostanie oparta "na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach". Wojewoda będzie wydawał opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Będzie on zawierał kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również zobowiązany do uzyskania stanowiska dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jak wyjaśnia CIR, w przyszłości NFZ (lub jego następca, jeśli Fundusz zostanie zlikwidowany) będzie kontraktował świadczenia, mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów.

"Najwyżej premiowana będzie racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i dostępności, a także kompleksowość oraz ciągłość - wskazuje CIR.

Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od tych, które uzyskały taką opinię. "Oznacza to, że z jednej strony nowy system nie zablokuje dostępu do rynku nowych, innowacyjnych podmiotów, z drugiej – będzie przestrzegał przez podejmowaniem inwestycji na obszarach, gdzie podaż jest już wysoka i nie odpowiadająca rzeczywistemu popytowi" - wyjaśnia CIR.

Jak wskazuje CIR, w przypadku wielu inwestycji infrastrukturalnych uzyskanie pozytywnej opinii będzie nieodzowne także przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. W wielu przypadkach jej brak uniemożliwi uzyskanie takiego dofinansowania.

Opinia o celowości inwestycji będzie ważna również wówczas, gdy podmiot leczniczy będzie chciał ją zrealizować z własnych środków. Pozytywne opinie będą wydawane, gdy na podstawie danych posiadanych przez wojewodów i oddziały wojewódzkie NFZ, będzie można stwierdzić faktyczne braki w danym obszarze.

"Pozytywna opinia umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój, ale zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce będzie zapobiegać prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych" - ocenia CIR.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.(PAP)