Na rozpoczętym we wtorek przed południem posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przedstawione sprawozdanie z półrocza działalności rządu. Ponadto omówiony zostanie projekt ws. umów koncesji i propozycje zmian w ustawie o KSAP, a także program pomocy dla producentów mleka.
Reklama

Premier Beata Szydło w otwartej dla mediów pierwszej części posiedzenia dokona podsumowania dotychczasowych prac swojego gabinetu.

Następnie ministrowie zajmą się kolejnymi punktami porządku obrad, wśród których jest m.in. przygotowany przez resort rolnictwa projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka.

Zgodnie z propozycją, minister rolnictwa może na wniosek producenta mleka wydawać decyzje o umorzeniu w całości lub części pozostałych do zapłacenia opłat (kar) należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015. Kary te rozłożono na trzy raty (płatne w 2015, 2016 i 2017 r.); pierwszą producenci mleka zapłacili już jesienią ub.r. Wprowadzenie takiego programu pomocy będzie możliwe dopiero po udzieleniu przez Komisję Europejską zgody na jego stosowanie w Polsce.

Rząd ma się też zająć projektem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Celem regulacji są prostsze i bardziej przejrzyste zasady udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Inwestor będzie mógł zmienić koncesjonariusza bez konieczności rozpisania nowego przetargu.

Reklama

Autorzy regulacji przekonują, że celem projektu jest "wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, zapewniających zgodność z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej".

Przyszła ustawa ma być stosowana dla umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro. Taki sam próg dotyczy zamówień publicznych.

Podobnie jak w Prawie zamówień publicznych wykonawcy niezadowoleni z decyzji zamawiającego będą mogli składać odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i dalej ewentualnie do sądu powszechnego. To zastąpi obecny tryb administracyjno-prawny, czyli składanie skarg do sądu administracyjnego - wyjaśnił PAP resort rozwoju.

Jak podkreśliło ministerstwo, projekt wprowadza szeroki katalog możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym m.in. od dawna postulowane prawo interwencji (step-in-right), czyli zastąpienie nieudolnego koncesjonariusza nowym koncesjonariuszem, bez konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej. Musi to być jednak przewidziane na wstępnym etapie realizacji projektu. Ma to duże znaczenie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - zaznaczyło MR.

Projekt zakłada trzy tryby wyboru koncesjonariuszy: "przetarg ograniczony", "nieograniczony" i negocjacje. Oznacza to, że zamawiający nie będą musieli zawsze prowadzić negocjacji, ale w odpowiedzi na zamieszczone przez nich ogłoszenie wykonawcy będą składali swoje pisemne oferty.

W myśl nowych przepisów koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, co - jak zaznaczyło ministerstwo - do tej pory było dla nich dużym obciążeniem. Powodowało bowiem konieczność organizacji drugiego postępowania konkurencyjnego, choć nie było takiego wymogu przy zwykłych zamówieniach publicznych.

Według projektu prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie nadzorował sektor zawierania umów koncesji, z czego część uprawnień będzie realizował w konsultacji z ministrem rozwoju.

Ministrowie omówią także projekt zmian w ustawie o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP). Nowela ma na celu umożliwienie organizowania przez Szkołę szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Zgodnie z propozycją szkolenia będą zlecane przez szefa służby cywilnej oraz dysponentów części budżetowych, a finansowane z dotacji celowej lub ze środków pochodzących z części budżetowej będącej w dyspozycji poszczególnych dysponentów.

W uzasadnieniu projektu wniesionego przez szefa służby cywilnej napisano, że potrzeba nowe1izacji ustawy wynika z przeprowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów analizy obecnego stanu prawnego i faktycznego. Jak podkreślono, obecnie szkolenia są powierzane przez poszczególne urzędy niezależnym od siebie podmiotom szkoleniowym, co nie zapewnia efektu synergii dla całej administracji publicznej i utrudnia zachowanie równych, wysokich standardów szkolenia, a także zwiększa ryzyko zawyżania kosztów pojedynczych szkoleń.

Rząd zajmie się również projektem zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, który przygotował resort infrastruktury i budownictwa.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Infrastruktury, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych określa kierunkowy docelowy układ sieci dróg szybkiego ruchu o najwyższych klasach technicznych, czyli autostrad oraz dróg ekspresowych. Projekt zmiany rozporządzenia kierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów porządkuje i uzupełnia sieć dróg szybkiego ruchu w celu zapewnienia spójności komunikacyjnej kraju.