Z protokołu wynika m.in., że "propozycja wprowadzenia przedmiotową regulacją mechanizmu tzw. rotacyjności składu Rady Polityki Pieniężnej, wobec której zastrzeżenia zgłosili Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji - została uznana za wyjaśnioną".

"Podczas dyskusji, Prezes Narodowego Banku Polskiego potwierdził akceptację dla mechanizmu tzw. rotacyjności uznając, że usprawni działanie Rady Polityki Pieniężnej i wskazał jednocześnie na wątpliwości i ryzyka związane ze sposobem jego realizacji" - dodano.

"Prezes Rządowego Centrum Legislacji, akceptując koncepcję tzw. rotacyjności zastrzegł, iż Rada Ministrów zostanie poinformowana o ryzyku prawnym dotyczącym zastosowania ww. mechanizmu" - napisano w dokumencie.

16 marca RCL opublikowało pismo MF wraz z nowym projektem ustawy o zmianie ustawy o NBP z dnia 3 marca 2015 roku. Z pisma MF wynikało, że resort przekazał do Komitetu Rady Ministrów nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o NBP, w którym proponuje m.in. zmniejszenie składu RPP do 6 osób, nie licząc przewodniczącego - prezesa NBP oraz takie ukształtowanie przepisów przejściowych, które z upływem czasu doprowadzą do ustalenia się rotacyjności w RPP.

Z projektu nowelizacji wynika, że 6 członków RPP powoływanych byłoby w równej liczbie przez Prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.

W grudniu 2019 roku Prezydent, Sejm oraz Senat miałyby powołać po jednym, dodatkowym członku RPP. Na miejsce dwóch członków RPP powołanych przez Prezydenta, Sejm i Senat, których kadencja w Radzie wygaśnie w 2022 r., nie zostaliby powołani nowi członkowie.

NBP zgłosił swoje uwagi o "niezasadności" zmian przewidujących wprowadzenie mechanizmu tzw. rotacyjności składu Rady Polityki Pieniężnej w kształcie zaproponowanym w projekcie ustawy, gdyż projektowana konstrukcja "może być oceniana jako nieczytelna oraz obarczona dużym stopniem komplikacji i ryzyka w związku z zawsze możliwymi przypadkami niedokończenia indywidualnej kadencji przez członka RPP".

Przedstawiciele ministerstwa finansów informowali kilkakrotnie, liczą na uchwalenie nowelizacji ustawy o NBP jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.