Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała w środę poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o opiniowaniu inwestycji w ochronie zdrowia.

Chodzi o nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki mają charakter głównie redakcyjny. Jedna z nich zakłada m.in. zmianę nazwy Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych na Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Nowelizacja przesądza, że podmioty wykonujące lub zamierzające wykonywać działalność leczniczą albo zamierzające utworzyć podmiot leczniczy będą występowały z wnioskiem o wydanie opinii o celowości inwestycji (tzw. OCI) w przypadku zamiaru realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa przekraczać będzie 2 mln zł na dzień złożenia wniosku.

Nowela zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym powołanym przy ministrze zdrowia.

Regulacja przewiduje ponadto m.in., że w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które mają być wykonywane z wykorzystaniem inwestycji, w odniesieniu do której została wydana OCI, będzie mógł wziąć udział wyłącznie świadczeniodawca, który zrealizował tę inwestycję na podstawie pozytywnej opinii.

W razie braku takiej opinii świadczeniodawca będzie mógł wziąć udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po upływie 5 lat od dnia, wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl