Możliwość zawarcia partnerskiej umowy między MON a organizacją proobronną przewiduje nowa decyzja w sprawie zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Opublikowana w dzienniku urzędowym ministra obrony decyzja wprowadza m.in. możliwość zawarcia partnerskiej umowy proobronnej pomiędzy MON a organizację pozarządową, prowadzącą działalność proobronną i współpracującą z resortem.

Jak zaznaczyło Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, umowa partnerska ma zawierać zobowiązania resortu w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków organizacji oraz zobowiązania organizacji do angażowania się w przedsięwzięcia resortu związane z upowszechnianiem umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Ma to umożliwić m.in. wykorzystanie umiejętności instruktorskich członków organizacji pozarządowych w szkoleniu młodzieży objętej programami resortowymi (Oddziały Przygotowania Wojskowego, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, CYBER.MIL z klasą).

Podejmując współpracę z partnerami społecznymi, osoby na stanowiskach kierowniczych i dowódczych mają się kierować wzrostem liczebności sił zbrojnych, w tym rezerw osobowych, poprzez zaangażowanie partnerów społecznych na rzecz popularyzacji służby wojskowej i podnoszenia indywidualnych umiejętności; tworzeniem społecznego zaplecza sił zbrojnych; wykorzystaniem zdolności partnerów społecznych do realizacji inicjatyw resortu, kształtowaniem pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego, sił zbrojnych i MON oraz propagowaniem postaw patriotycznych; zaangażowaniem partnerów społecznych w upowszechnianie wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa; a także wykorzystaniem potencjału stowarzyszeń i innych organizacji do działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Decyzja określa także zasady i harmonogram planowania współpracy pomiędzy MON a partnerami społecznymi - jak np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie - oraz formy i zasady pozafinansowego (merytorycznego i logistycznego) wsparcia organizacji m.in. poprzez udostępnianie nieruchomości i sprzętu wojskowego.

Wraz z wejściem w życie nowej decyzji - 14 dni po publikacji - traci moc decyzja z czerwca 2009 r. sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej zostało utworzone w styczniu 2020 r. i otrzymało zadanie optymalizacji procesu rekrutacji w Siłach Zbrojnych RP. Biuro jest organizatorem m.in. takich programów jak "Paszport" (dla organizacji proobronnych), "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", "Oddziałów Przygotowania Wojskowego" (dla uczniów szkół średnich) oraz programu "Legia Akademicka" (dla studentów).