Sejmowa komisja zgodziła się z częścią poprawek Senatu, które rozszerzą pomoc rządu w zw. z COVID-19 na więcej branż. Chodzi m.in. o przedsiębiorców działających w kateringu, transporcie, handlu, kulturze.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny w czwartek przez osiem godzin rozpatrywała poprawki, jakie do tarczy 6.0 zaproponował Senat. Wyższa izba parlamentu zgłosiła do ustawy 451 poprawek. Głównie rozszerzały one beneficjentów pomocy rządowej w zw. z COVID-19 o kilkadziesiąt branż. Ostatecznie komisja zaakceptowała kilkanaście zmian.

Zgodnie z rekomendowanymi przez komisję poprawkami pomoc covidowa miałaby być rozszerzona m.in. o branżę kateringową, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych.

Komisja zgodziła się też z Senatem, by pomocą objąć - przypisaną do odpowiedniego kodu PKD - działalność obejmującą pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Chodzi o np. o przewóz autokarowy.

Poparcie posłów zdobyły też poprawki Senatu, które rozszerzą pomoc covidową na działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy działalność związaną z nagraniami muzycznymi. Zgodę posłów uzyskała też poprawka przewidująca wsparcie dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Pozytywną rekomendację posłów uzyskała poprawka dotycząca przyznania prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kolejna przyjęta przez posłów poprawka zakłada stworzenie podstawy prawnej do określenia, w drodze rozporządzenia, wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ws. rozszerzenia pomocy dla branż, komisja nie zgodziła się na to m.in. w przypadku kwiaciarni, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, części branży turystycznej np. agentów, pośredników.

Komisja poparła też poprawki ważne dla samorządów. Jedna z nich pozwoli radom gmin podjąć uchwały, w których zwalniać one będą z podatku od nieruchomości budynki związane z działalnością gospodarczą, która przez COVID-19 utraciła płynność. Takie zwolnienia będą mogły dotyczyć oprócz części 2020 roku także niektóre miesiące pierwszego półrocza 2021 roku. Kolejna pozwoli samorządom w szczególnych okolicznościach podjąć uchwałę budżetową na 2021 rok, do 31 marca przyszłego roku.

Posłowie przyjęli poprawkę doprecyzowującą zasady udzielania wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Posłowie zgodzili się także przyjąć poprawkę zgodnie, z którą urzędom pracy realizującym dotację oraz dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników zapewniony ma być niezbędny czas do przygotowania się do wykonywania nakładanych na nie w tym zakresie zadań, w tym przygotowania wniosków o udzielenie nowych form wsparcia, umów, informacji dla urzędów oraz pracodawców.

Pozytywnie została zaopiniowana także poprawka mająca na celu stworzenie możliwości wstrzymywania przez organy administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Pozytywną opinię uzyskała poprawka wprowadzająca zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w celu doprecyzowania zasad przetwarzania przez Polski Fundusz Rozwoju dane dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak podkreślił podczas posiedzenia komisji, że rząd nie może zgodzić się na udzielenie pomocy każdej z branż, gdyż to nie byłoby możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa. Dodał, że celem tarczy 6.0 jest udzielenie punktowej pomocy dla przedsiębiorców, którzy szczególnie ucierpieli z powodu gospodarczych następstw koronawirusa.

Tzw. tarcza 6.0 pomocą rządu w związku z koronawirusem obejmuje jak na razie ponad 30 branż.

Jak mówił w rozmowie z PAP Niedużak, ostatecznie około 40 branż zostanie objętych rządowym wsparciem w ramach tarczy branżowej. To oznacza, że liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z pomocy, zostanie rozszerzona względem pierwotnej propozycji, która przewidywała wsparcie około 30 branż. "Na dziś szacowałbym, że koszt tarczy wyniesie miesięcznie ponad 4 mld złotych" - powiedział.

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej. (PAP)

autor: Michał Boroń, Aneta Oksiuta