Do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego zalicza się 30 proc. Za przeciwników tego gabinetu uważa się więcej niż dwie piąte badanych (45 proc.) - wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

W stosunku do poprzedniego badania CBOS mniej respondentów niż przed miesiącem odpowiadało bezpośrednio ankieterowi i przez internet, więcej natomiast telefonicznie.

Do zwolenników rządu zalicza się obecnie - jak wskazują autorzy badania - najmniej respondentów od początku sprawowania urzędu przez Mateusza Morawieckiego - 30 proc., spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego pomiaru (z października). Za przeciwników tego gabinetu uważa się więcej niż dwie piąte badanych - 45 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.) Mniej niż jedna czwarta - 22 proc. - wyraża w tej kwestii obojętność - podało CBOS w komunikacie z badań "Stosunek do rządu w listopadzie".

CBOS podaje natomiast, że od ostatniej dekady października nie zmieniły się proporcje osób pozytywnie i negatywnie postrzegających wyniki działalności rządu. Pozytywne oceny wyraża w tej kwestii ponad jedna trzecia Polaków (35 proc.), a więcej niż połowa (53 proc.) wypowiada się o nich z dezaprobatą. Co dziewiąta osoba (11 proc.) nie ma na ten temat zdania.

W listopadzie stabilne pozostają też oceny polityki gospodarczej gabinetu Mateusza Morawieckiego. Nadal mniej niż co trzecia osoba uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (30 proc.), a przeciwnego zdania jest prawie trzy piąte Polaków (59 proc.).

Społeczny odbiór premiera także nie zmienił się istotnie w stosunku do poprzedniego badania. Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża obecnie 36 proc. Polaków, natomiast co drugi badany - 50 proc. - odnosi się do tego z dezaprobatą.

"Stosunek do rządu pozostaje – po znaczącym spadku w ostatniej dekadzie października – stabilny. Jest to prawdopodobnie konsekwencja utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań na COVID-19 i obowiązujących restrykcji dotyczących funkcjonowania firm i życia codziennego obywateli, a także trwających protestów społecznych wywołanych przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W efekcie nadal negatywne oceny przeważają nad pozytywnymi, a odsetek niezadowolonych nad zadowolonymi. Ubyło, w stosunku do zeszłego miesiąca, badanych, którzy uważają się za zwolenników rządu, w efekcie czego poparcie dla gabinetu obecnego premiera jest w listopadzie najniższe od początku sprawowania urzędu przez Mateusza Morawieckiego" - konkluduje CBOS wyniki badań.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).

Dla porównania, w ubiegłym miesiącu badanie zrealizowano w dniach 19 do 29 października 2020 roku na próbie liczącej 1040 osób (w tym: 49,7 proc. metodą CAPI, 35,1 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).