Do Sejmu wpłynął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, kierunkowo przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów. Treść projektu, związanego z niedawną rekonstrukcją rządu, nie została jednak do późnych godzin opublikowana na stronach Sejmu.

Projekt zmierza do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz kilkudziesięciu innych ustawach. Jak informowało CIR po posiedzeniu Rady Ministrów w ubiegły wtorek, zakłada on wyodrębnienie kilku nowych działów, w tym centrum administracyjnego rządu w celu dostosowania struktury do Rady Ministrów funkcjonującej po ostatniej rekonstrukcji. Według rządu celem zmian jest "zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej".

Projekt wyodrębnia nowe działy administracji rządowej - geologię, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu. Zakłada także wprowadzenie zmian w kwestiach przyporządkowanych działom budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a także mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

Nowy dział – centrum administracyjne rządu - ma być właściwy dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub premiera, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Centrum administracji rządu ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi, oraz - w zakresie należących do tego działu zadań - obronnością i bezpieczeństwem państwa, a także polityką informacyjną Rady Ministrów i szefa rządu, obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów i wicepremierów.

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom. W rządzie są obecnie cztery stanowiska wicepremierów. Nowe kompetencje – np. w sprawach cyfryzacji - uzyskała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do której przeniesiono niektórych byłych ministrów i innych pracowników likwidowanych resortów.