Komisja zdrowia od ponad siedmiu godzin rozpatruje poselskie projekty związane z walką z koronawirusem. Za wiodący uznała projekt PiS. Posłowie przychylili się m.in. do propozycji Lewicy, by możliwe było odmówienie sprzedaży osobom nieprzestrzegającym obowiązku zakrywania ust i nosa.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się w środę przed godziną 14.00. Posłowie rozpatrzyli już większość przepisów poselskiego projektu PiS w sprawie walki z epidemią. Zakłada on m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE.

Komisja przyjęła poprawkę Bolesława Piechy (PiS), by żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej delegowani do zadań przy epidemii mieli prawo do 100 proc. uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji (już wcześniej projekt przewidywał, że takie prawo zyskają m.in. pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służba Ochrony Państwa).

Komisja przyjęła również poprawkę zgłoszoną przez Hannę Gill-Piątek (niezrzeszona.), która w imieniu ruchu Polska 2050 zaproponowała, aby prawo do pełnego uposażenia na kwarantannie i w czasie izolacji mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Komisja przychyliła się do zaproponowanych przez posła Piechę zmian w przepisach dotyczących zatrudniania lekarzy spoza UE. Dotychczasowe brzmienie projektu przewidywało, że prawo wykonywania zawodu – po spełnieniu określonych warunków – będzie można przyznać "cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Zgodnie z przyjętą poprawką taką zgodę będzie można przyznać "osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw Unii Europejskiej". Jak wyjaśnił poseł Piecha, dzięki takiej zmianie z nowych przepisów będą mogli skorzystać również Polacy, którzy uzyskali dyplom lekarski w krajach spoza UE.

Poseł Piecha zaproponował również poprawkę, której celem – jak wyjaśnił – jest "umożliwienie w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii, wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego oraz ratownika medycznego pielęgniarce sytemu, która nie posiada 5-letniego doświadczenia – natomiast pozostaje bezwzględny wymóg posiadania właściwego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu". Tę poprawkę komisja również poparła.

Jednocześnie z projektem PiS rozpatrywane są trzy projekty autorstwa KO, Lewicy i PSL, jednak to projekt Prawa i Sprawiedliwości – jako najbardziej rozbudowany – został uznany za wiodący.

Część rozwiązań zaproponowanych w projektach opozycji posłowie zgłaszali jako poprawki. Przyjęto m.in. rozwiązanie przedstawione przez Lewicę, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Komisja odrzuciła szereg innych poprawek proponowanych przez opozycję – wiele z nich zostanie zgłoszonych jako wnioski mniejszości.

Po siedmiu godzinach obrad przewodniczący Tomasz Latos (PiS) zarządził półgodzinną przerwę.(PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Klaudia Torchała