Ustawa zakłada, że Skarb Państwa przejmie na siebie części ryzyka firm ubezpieczeniowych w zamian za przekazanie przez nie części składek do budżetu państwa. Reasekuracją mogą być objęte umowy ubezpieczenia należności handlowych powstałe od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Celem tego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której ubezpieczyciele znacząco obniżą lub zlikwidują limity odszkodowań w kredycie kupieckim dla przedsiębiorców, którzy nie dostaną należności za dostarczone towary lub usługi.

Napisano, że w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejęcie ryzyka dotyczyć ma należności handlowych z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski lub eksportu z terytorium Polski.

Reklama

Należności te - jak czytamy - muszą być potwierdzone dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu. Przejęcie ryzyka dotyczyć będzie należności handlowych o terminie płatności poniżej 2 lat.

Napisano, że Rada Ministrów w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 będzie mogła przyjąć rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Wskazano, że Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w ramach realizacji Programu, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się do przejęcia 80 proc. ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych.

Ustawa określa również elementy podstawowe umowy między Skarbem Państwa a zakładem ubezpieczeń oraz warunki, które musi spełniać zakład ubezpieczeń przystępujący do umowy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska