Rozszerzenie uprawnień straży do nakładania mandatów za wykroczenia popełniane w obszarze porządku publicznego zakłada projekt noweli rozporządzenia opublikowany przez MSWiA. Umożliwi on strażom m.in. nakładanie grzywien za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu.

Opublikowany w poniedziałek projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, dostosowuje przepisy rozporządzenia do przepisów wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przepisy wspomnianej ustawy przewidują bowiem możliwość ustanowienia przez gminy strefy czystego powietrza, w której - co do zasady - mogą poruszać się jedynie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Zgodnie z przepisami, strefę czystego transportu ustanowić może rada gminy w drodze uchwały. Jak zaznaczono, gminy otrzymały przez to narzędzie umożliwiające kształtowanie lokalnej polityki ochrony powietrza przez obniżanie spadku emisji szkodliwych związków i zanieczyszczeń z transportu.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do noweli rozporządzenia, jest więc zasadne, aby strażnicy straży gminnych i miejskich posiadali uprawnienia "do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu, w przypadku, gdy rada gminy zdecyduje o konieczności wprowadzenia takiej strefy".

Kolejna zmiana w rozporządzeniu związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadziły sankcje za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, w projekcie nowelizacji rozporządzenia MSWiA zaproponowano m.in. rozszerzenie uprawnień straży gminnych o możliwość ukarania grzywną za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Według autorów projektu, rezultatem projektowanych zmian jest wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne i miejskie, poprzez zwiększenie skuteczności ścigania i karania sprawców powyższych wykroczeń.

Jak również zaznaczono, zmiany "przyczynią się do zwiększenia efektywności współpracy z policją". "Przyznanie strażnikom straży gminnych uprawnienia do wszczynania postępowań mandatowych z tytułu popełnienia ww. wykroczeń będzie bowiem skutkowało zaistnieniem natychmiastowej - po ujawnieniu wykroczenia i ustalenia jego sprawcy - reakcji prawno-karnej" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu.

Z danych, według stanu na koniec ubiegłego roku zawartych w OSR wynika, że w Polsce działają 463 straże gminne lub miejskie, w których służy prawie 8,5 tys. strażników, zaś - łącznie ze stanowiskami urzędniczymi, pomocniczymi i obsługi w strażach miejskich i gminnych - zatrudnionych jest ponad 10,2 tys. osób.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk