Jak zaznaczyła podczas wtorkowego posiedzenia komisji przedstawicielka GUS, nowelizacja ma charakter porządkowy i nie ma na celu zmiany sposobu liczenia PKB.

Zgodnie z projektem prezes GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Klasyfikacja NUTS to standard geograficzny służący do statystycznego podziału państw członkowskich UE (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności.

NUTS-y służą również kształtowaniu regionalnych polityk państw członkowskich i są niezbędne do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Zgodnie z projektem, średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana - tak jak obecnie - w obwieszczeniu, w "Monitorze Polskim" – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.

Zgodnie z informacjami GUS, od 1 stycznia 2018 r. w Polsce funkcjonuje 97 jednostek NUTS: NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek, NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części) – 17 jednostek, NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty) – 73 jednostki.

W wyniku zmian w klasyfikacji NUTS 2016 podział administracyjny poziomu wojewódzkiego przestał odpowiadać podziałowi statystycznemu na poziomie NUTS 2. Jednocześnie zmienione zostały nazwy jednostek poziomu NUTS 2 – z "województwa" na "regiony". Zmiany zostały wprowadzone na wszystkich poziomach klasyfikacji NUTS.

Na poziomie NUTS 2 województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: - region Warszawski stołeczny – obejmujący m.st. Warszawa wraz z dziewięcioma powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego.

Podczas wtorkowych prac komisji, posłowie zwrócili się do prezesa GUS jak i rządu o przygotowanie symulacji, jak po zmianie przepisów i NUTS-ów może wyglądać rozkład środków unijnych w nowej perspektywie dla województwa mazowieckiego.

Poseł Zdzisław Sipiera (PiS) i były wojewoda mazowiecki przypomniał, że zgodnie z nowym podziałem statystycznym Warszawa i okalające ją powiaty zostały wyłączone z "województwa", tak by Mazowsze - jako biedny region - mógł otrzymać większe środki z UE. Chodzi o to, by Warszawa - jako najbogatszy region - nie zawyżała dochodów całego województwa. (PAP)

autor: Michał Boroń