Przy opisie projektu rozporządzenia MF na stronach rządowego Centrum Legislacji zaznaczono, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z października 2019 r. przewiduje, że walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej do dnia 30 czerwca 2020 r. Dodano, że przyjęty termin miał na celu umożliwienie przyjęcia polityki wynagrodzeń w ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia zwoływanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki.

"W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zgromadzeń, przeprowadzenie walnego zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2020 r. mogłoby okazać się niemożliwe, a zarazem nadmiarowe w sytuacji, gdzie spółki zdecydują o przesunięciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 na termin późniejszy" - napisał resort finansów.

Wyjaśnił, że projektowane rozporządzenie zakłada przesunięcie terminu podjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń o dwa miesiące, co "przyczyni się do wsparcia podmiotów obowiązanych w wypełnieniu obowiązku terminowego przyjęcia polityki wynagrodzeń w związku ze szczególnymi okolicznościami i warunkami funkcjonowania związanymi z ogłoszeniem stanu epidemii".

Reklama

Wskazano, że projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z ustawy z marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz