Zwiększenie finansowania Kancelarii Senatu, przywrócenie Senatowi środków na prowadzenie spraw polonijnych, zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), a także przekazanie 1,95 mld zł na leczenie chorób nowotworowych - zakładają poprawki, których przyjęcie rekomenduje Senatowi Komisja ds. Budżetu i Finansów Publicznych.

W trakcie posiedzeń senackich komisji, omawiających poszczególne części budżetu zgłoszono 11 poprawek. W piątek głosowali nad nimi senatorowie Komisji ds. Budżetu i Finansów Publicznych

Zarekomendowali m.in. zwiększenie dotacji na zagraniczną pomoc rozwojową o 75 mln zł, przekazanie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych oraz zwiększenie subwencji oświatowej. Chcą też wyższej o 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności (ECS).

Poparli też zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Kancelarii Senatu oraz przekazanie środków na sprawy polonijne do Kancelarii Senatu.

Jednocześnie zagłosowali za propozycją przekazania dodatkowych środków z budżetu w roku przyszłym dla gmin, w których 50% powierzchni zajmują lasy bądź parki narodowe. Zgodzili się też na utworzenie rezerwy celowej na walkę ze smogiem, której budżet miałby wynosić blisko 1,1 mld zł (środki na ten cel miałyby zostać przesunięte, głównie z działów: obsługa długu i fundusze europejskie).

Poparcia nie uzyskała poprawka, zakładająca zwiększenie budżetu Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Kolejnym etapem jest debata nad budżetem na posiedzeniu plenarnym Senatu i głosowania. Posiedzenie Senatu, na którym ma być rozpatrzony projekt zaplanowano na 25-27 lutego.

Większość zmian na etapie prac sejmowych dotyczyła przesunięć środków w budżetach jednostek administracji. Zmniejszono m.in. wydatki Sądu Najwyższego (SN), Trybunału Konstytucyjnego (TK), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT), Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Rzecznika Praw Dziecka, (RPD) Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

Zwiększono natomiast finansowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść 6,3%.

W prognozach brano pod uwagę m.in. zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, rozszerzenie Małego ZUS (Mały ZUS Plus), a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia "szarej strefy" w obrocie odpadami. Wśród dochodów uwzględniono wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 7,1 mld zł oraz przychody wynikające ze zmian dotyczących otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

W budżecie uwzględniono środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500+ (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z kwotą gwarantowaną minimalnej podwyżki - 70 zł. Z ustawy budżetowej wynika, że najniższa emerytura ma wzrosnąć do 1,2 tys. zł. Wzrost ten to dla budżetu koszt około 8,7 mld zł. Zaplanowano także zwiększenie wydatków na obronę narodową, o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.