Krajowy rynek kolejowych przewozów pasażerski zostanie otwarty na międzynarodową konkurencję dzięki znowelizowanej w czwartek przez Sejm ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Za nowelą głosowano 440 posłów, jedna osoba była przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej, bo w 2007 roku dla konkurencji otwarty został rynek kolejowych przewozów towarowych, a w roku 2010 - rynek pasażerskich przewozów międzynarodowych.

Przyjęta nowelizacja wdraża unijną dyrektywę dotyczącą transportu kolejowego.

"Wspomniana dyrektywa otwiera na konkurencję również krajowe rynki przewozów pasażerskich przyznając uprawnienie do sprawiedliwego dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich" - mówił poseł sprawozdawca Aleksander Mrówczyński (PiS).

Dzięki nowym przepisom ograniczona będzie możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę. Zakazane będzie łączenie określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego. Ograniczona zostanie ponadto możliwość zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom - wskazał resort.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem.

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny. Zaproponowano też zmiany w zakresie monitorowania punktualności oraz rekompensat z powodu opóźnienia pociągu.

Dzięki noweli UTK będzie sprawować nadzór nad negocjacjami, których przedmiotem są opłaty za dostęp do infrastruktury oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po dwóch miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski