Prezydent podpisał w poniedziałek ustawę umożliwiającą powrót do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym.

Nowela ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw jest efektem petycji indywidualnej wniesionej do Senatu w 2017 roku. Celem regulacji jest stworzenie podstaw do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy.

Regulacja nowelizuje m.in.: ustawy o: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, Agencji Wywiadu, a także o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, SOP oraz o Straży Marszałkowskiej.

Przepisy całkowicie znoszą termin ograniczenia prawa funkcjonariusza do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego na jego korzyść w przypadku postępowań dyscyplinarnych zakończonych orzeczeniem o wydaleniu ze służby, z wyjątkiem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

"Jednocześnie, ze względu na znaczną liczbę funkcjonariuszy oraz toczących się w stosunku do nich spraw, ustala generalnie 10-letni termin do wniesienia wniosku o wznowienie każdego innego prawomocnie zakończonego postępowania dyscyplinarnego" - napisano w informacji opublikowanej we wtorek na stronie Kancelarii Prezydenta.

W powyższych ustawach uzupełniono katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego o kolejną podstawę wznowienia. Mówi ona, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić w przypadku, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, albo z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Ustawa - z pewnymi wyjątkami - wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.