Senat przeprowadził w piątek głosowanie dotyczące wyboru ławników do Sądu Najwyższego. Senatorowie oddawali głosy za pomocą kart wrzucanych do urny. Następnie ogłoszono przerwę na podliczenie głosów, posiedzenie ma być wznowione o godz. 15.

Głosowanie imienne przy użyciu podpisanych kart dotyczyło uzupełniającego wyboru ławników do SN.

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji we wtorek zarekomendowała 21 kandydatów na ławników SN; pięć kandydatur nie otrzymało rekomendacji komisji. W piątek senatorowie głosowali nad 25 kandydaturami - jeden z kandydatów złożył bowiem oświadczenie o rezygnacji.

Wśród zarekomendowanych przez komisję osób znaleźli się m.in.: doktor nauk ekonomicznych, bibliotekarka, pracowniczka urzędu gminy, rolnik, pracownicy prywatnych firm. Niektórzy z kandydatów byli już wcześniej ławnikami w sądach powszechnych, kilka osób dawniej kandydowało w wyborach lub było związanych z partiami - SLD, LPR, PiS.

Reklama

"Wykształcenie kandydatów było zróżnicowane, wielu z kandydatów miało wykształcenie wyższe, niekoniecznie prawnicze, bo to nie jest wymagane. Ustawa wymaga tego, aby kandydat miał przynajmniej wykształcenie średnie" - mówił w piątek sprawozdawca komisji Łukasz Mikołajczyk (PiS).

Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Wybór ławników przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. Na jej podstawie I prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników pierwszej kadencji. Wcześniejszy nabór ławników SN odbył się w maju 2018 r., a poprzedni został dokonany przez Senat w końcu czerwca ub.r. Wówczas wybrano 13 ławników (później dwóch złożyło rezygnację), dlatego konieczny był nabór uzupełniający, który zainicjowano w końcu stycznia br. Ławnicy wybrani w czerwcu ub.r. czekają na złożenie ślubowania przed I prezes SN, które prawdopodobnie nastąpi po wyborze uzupełniającym.

Kadencja ławników – zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym – rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania, a zakończy 31 grudnia 2021 r. Przepisy przewidziały możliwość orzekania w SN w okresie przejściowym - do złożenia ślubowania - przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. ma wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, ma co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.