Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła w czwartek uchwałę dotyczącą podwyżek dla stołecznych nauczycieli. Odrzuciła zaś poprawkę PiS o zwiększeniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do 1000 zł na etat.

Za uchwałą w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę głosowało 57 radnych. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.

Zgodnie z uchwałą "wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stażystów i kontraktowych podwyższone zostały w stosunku do kwot wynikających z przepisów ustawowych i rozporządzenia MEN". Uchwała przewiduje następujące podwyżki dla nauczycieli: dla stażystów z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym o 350 zł, dla stażystów z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego i z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym – o 300 zł, dla stażystów z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego albo kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem – o 250 zł, dla kontraktowych z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym - o 335 zł, dla kontraktowych z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym – o 265 zł, dla kontraktowych z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub kolegium języków obcych, innym wykształceniem - o 235 zł.

Ponadto, jak czytamy w uchwale, w związku z rozporządzeniem MEN z lutego 2019 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, proponuje się podwyżkę o 220 zł dla nauczycieli mianowanych.

Szacowane skutki finansowe wprowadzanej uchwały to 39 mln zł rocznie. Wymaga to zmian w budżecie Warszawy na rok 2019.

Uchwała zakłada, że dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – prezydent Warszawy, ustalając jego wysokość za okres, na jaki został przyznany.

Radni PiS zaproponowali podczas czwartkowej sesji poprawkę do uchwały, w której zaznaczono, że "środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i doradców metodycznych, planuje się w wysokości 1000 zł miesięcznie na jeden etat".

Radny PiS Tomasz Herbich podkreślił zaś podczas burzliwej, ponadgodzinnej debaty, że związki zawodowe nauczycieli uznały projekt zmian w regulaminie wynagrodzeń za "nieuzgodniony". "Obowiązek takich uzgodnień nakłada na organ prowadzący szkoły Karta Nauczyciela" – wskazywał.

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Dorota Łoboda (Koalicja Obywatelska), odnosząc się do propozycji klubu PiS, argumentowała, że dodatki motywacyjne w Warszawie należą do najwyższych w kraju i wynoszą średnio około 600 zł. W uchwale zapisano, że będą wynosiły 600 zł miesięcznie na jeden etat.

"Odnosząc się do wniosku mniejszości, radnych Prawa i Sprawiedliwości, proszę, aby państwo skierowali swoje prośby do Anny Zalewskiej (szefowej MEN - PAP), aby podniosła płace zasadnicze nauczycieli" – powiedziała Łaboda. "Samorząd nie może bowiem brać na siebie wszystkich kosztów" – podkreśliła.

W odpowiedzi radny PiS Sebastian Kaleta wyliczył wzrost zarobków dla nauczycieli, wprowadzany przez rząd PiS od 2017.

Poprawkę radnych PiS dotyczącą zwiększenia dodatku motywacyjnego do 1000 zł rada odrzuciła.

Podwyżki zapisane w przyjętej w czwartek uchwale będą wypłacane stołecznym nauczycielom z wyrównaniem od stycznia.