Święty Synod Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej ogłosił swoje stanowisko na temat przedstawionej w tym tygodniu przez urząd zajmujący się prawami dzieci Strategii o Dziecku. Przed przyjęciem przez parlament strategia poddana jest publicznej dyskusji.

Cerkiew nie zgadza się w kilkoma podstawowymi elementami zawartymi w strategii i podkreśla stanowisko ws. aborcji, która w Bułgarii jest dopuszczalna.

Według Synodu dziecku należy zagwarantować prawo do życia od chwili jego poczęcia. „Żadna przyczyna oprócz nieodwracalnej choroby marki lub ciężkiej formy uszkodzenia płodu, czyniącej jego dalsze życie niemożliwym, nie mogą usprawiedliwić zezwolenia ze strony państwa na planowe niszczenia życia dziecka jeszcze w łonie matki z wielkim ryzykiem dla jej życia” – głosi oświadczenie Cerkwi. Niezmienne wyrażana od trzech dekad pozycja Cerkwi w sprawie aborcji nie jest uwzględniana przez państwo. Prawo do aborcji zostało w Bułgarii liberalizowane na początki lat 90. XX wieku, mimo ujemnego wzrostu demograficznego i nie ma planów zmiany przepisów.

Cerkiew sprzeciwia się także zbytniej ingerencji ze strony państwa w sprawy rodziny przy wyborze metod wychowania dziecka. Projekt strategii zakłada zakaz stosowania fizycznej lub psychicznej przemocy wobec dzieci ze strony rodziców. Według Cerkwi „strategia powinna konkretyzować, które formy przemocy należy zakazać, żeby pojęcie +ofiara+ nie było nadużywane, w tym przez same dzieci w wypadkach, gdy rodzice stosują dopuszczalne werbalne lub fizyczne środki korygowania zachowania dzieci”. W stanowisku Synod wyraża opinię, że strategia daje zbyt duże prawa dzieciom kosztem praw rodziców.

W opublikowanym stanowisku podkreśla się, że dla przezwyciężenia trudności w wychowaniu dzieci, przemocy w szkołach i narkomanii należy wprowadzić obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. Obecnie nauka religii jest dobrowolna. W regionach prawosławnych na lekcjach religii uczęszcza niewielki odsetek dzieci. Masowo natomiast religii uczą się dzieci w regionach muzułmańskich.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)