Na wtorkowym posiedzeniu Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za projektem nowelizacji rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Posłowie rozpoczęli posiedzenie od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Biuro Legislacyjne Rządu zaproponowało do wprowadzenie do projektu noweli sześciu poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Wcześniej podkomisja specjalna, powołana do rozpatrzenia projektu nowelizacji, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac.

Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej.

Propozycja zakłada ustanowienie instytucji zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jednostek prowadzących studia, jednostek organizujących staż i jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

Jak wskazywała wiceminister MSWiA Renata Szczęch, "obowiązek zatwierdzania nie będzie jednak dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe".

Chodzi o uniemożliwienie sytuacji, w której polskie jednostki oświatowe ułatwiają wjazd tzw. fikcyjnym studentom, czyli cudzoziemcom, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale nie kontynuują nauki.

Proponowane przepisy nakładają na szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców m.in. obowiązki informacyjne względem komendanta głównego Straży Granicznej i szefa ABW, związane z korzystaniem z różnego rodzaju mobilności na terenie Polski.

"Projekt wprowadza także rozwiązania mające na celu wyeliminowanie tzw. turystyki pobytowej, które to zjawisko zostało dostrzeżone przez organy polskie na przestrzeni szczególnie 2017 roku" – informowała Szczęch.

Jak wyjaśniła, zjawisko to polega na składaniu – głównie przez obywateli państw spoza UE – wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Chodzi o osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

"W związku z tym proponuje się dodanie dwóch nowych przesłanek odmowy wszczęcia postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, które będą zależne od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa na terytorium RP w chwili złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy" – mówiła wiceminister MSWiA.

Wdrożenie dyrektywy unijnej wiąże się z potrzebą dodania nowych celów, dla których wydawane są wizy, czyli – odbycia stażu i udziału w programie wolontariatu europejskiego, a także wprowadzenia zmian w zakresie przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, prowadzenia badań naukowych oraz dla członków rodzin obywateli Polski lub cudzoziemców.

"Ponadto ulegają zmianie przepisy regulujące udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, ponieważ art. 25 powyższej dyrektywy umożliwia studentom oraz naukowcom pozostanie na terytorium państwa członkowskiego w celu poszukiwania zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej po zakończeniu studiów lub okresu badań naukowych" – wskazała Szczęch.(PAP)

Autor: Marcin Chomiuk