Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2018 rok, zakładającej wydanie dodatkowo ok. 8 mld zł, w tym 2,1 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 przewiduje dodatkowe wydatki - w sumie o 7 mld 985 mln 732 tys. zł - m.in. na: NFZ, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Dróg Samorządowych, pomoc dla rolników dotkniętych suszą, objęcie akcji PKP PLK.

"Przewiduje się, że źródłem sfinansowania zadań publicznych, o których mowa w projekcie ustawy, będą środki uzyskane z wydatków zablokowanych na podstawie ustawy (...) o finansach publicznych. Oszczędności pochodzić będą z opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru posiadanych środków. W wyniku dokonanej blokady nie zostaną zagrożone realizowane w 2018 roku zadania" - zapewniono w uzasadnieniu do projektu.

Za odrzuceniem noweli z pierwszym czytaniu głosowało 175 posłów, przeciw 222, wstrzymało się dwóch. Projekt trafił więc do komisji finansów. O odrzucenie projektu wnosiły kluby opozycyjne.

"To jest projekt, który można by zaliczyć do gatunku satyrycznych, gdyby nie był bardzo poważny, bo dotyczy 8 mld zł z kieszeni podatników" - mówił przed głosowaniem wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Zwracał uwagę, że projekt zakłada przeznaczenie 2,1 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

"Mam pytanie do wnioskodawców, na co te pieniądze mają być wydane" - pytał Tyszka, zwracając uwagę, że Fundusz Reprywatyzacji "powstał po to, by oddawać pieniądze ludziom okradzionym przez komunistów".

Tymczasem wnioskodawcy projektu nie widzą różnicy, dodał, "między reprywatyzacją, a nacjonalizacją, czyli upaństwowieniem". "W chcecie za te pieniądze znacjonalizować niektóre spółki, nie mówicie jakie" - powiedział Tyszka.

"Nie znamy odpowiedzi, kogo chcecie wywłaszczyć i komu zabrać ciężko zapracowany majątek w spółce prywatnej" - wtórowała mu Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna).

Z kolei Krystyna Skowrońska (PO) przekonywała, że odrzucenie projektu i zaoszczędzenie 8 mld zł "to jest ostatnia szansa, by Polska mogła zmniejszyć deficyt".

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji napisano, że projekt wiąże się z powiększeniem funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1,8 mld zł (z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej) oraz przekazaniem do NFZ w roku 2018 dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie około 320,2 mln zł.

W projekcie przewidziano przekazanie z budżetu państwa w 2018 r. 2,1 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji - na realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem rządu będzie to dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę.

"Nowelizacja ustawy (...) o Funduszu Dróg Samorządowych polega na umożliwieniu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w roku 2018. Przekazanie dotacji w wysokości 1,1 mld zł pozwoli na przyspieszenie procesu inwestycyjnego na drogach samorządowych" - napisano w OSR.

Projekt wiąże się także z przekazaniem środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa – 715,5 mln zł. Zgodnie z uzasadnieniem zmiana umożliwi przekazanie dodatkowych środków na realizację pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane suszą w 2018 r.

Rząd zaproponował umożliwienie "efektywniejszego wykorzystania zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (...) wydatków przez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w roku 2018 w wysokości 150 mln zł".

"Projekt umożliwi objęcie przez Skarb Państwa akcji spółki PKP PLK S.A. za kwotę 1,8 mld zł. Umożliwienie przekazania w 2018 r. środków z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na objęcie akcji PKP PLK S.A. wpłynie na poprawę struktury właścicielskiej, gdzie Skarb Państwa konsekwentnie dąży do objęcia 100 proc. akcji narodowego zarządcy infrastruktury" - czytamy w OSR.

Według rządu podniesienie kapitału zakładowego przyczyni się też do wzmocnienia spółki realizującej projekty inwestycyjne w ramach rządowego programu.

Ponadto projekt przewiduje zwiększenie limitu wydatków budżetu na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny. Wydatki te wzrosną z 18,26 mln zł do 21 mln zł (co oznacza wzrost o 2,74 mln zł), co umożliwi przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel w 2018 roku. (PAP)