Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała we wtorek przyjęcie rządowego projektu ustawy, który zakłada m.in. wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych.

Wcześniej projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw rozpatrywała powołana na początku października nadzwyczajna podkomisja.

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński podziękował za merytoryczną pracę w podkomisji. Zaznaczył, że projekt nie został w zasadniczych kwestiach zmieniony podczas prac. "Zostały niektóre przepisy doprecyzowane zwłaszcza pod kątem legislacyjnym. W tej chwili projekt, który trafia na posiedzenie komisji, jest nieco lepszy niż w punkcie wyjścia" – powiedział.

Reklama

Zastępca komendanta głównego nadinsp. Jan Lach zwrócił uwagę, że działania kontrterrorystyczne są specjalistycznymi i wymagają odmiennej, specjalistycznej wiedzy również w zakresie systemu dowodzenia. "Tam nie ma miejsca na pośrednie szczeble dowodzenia, ponieważ działania tych policjantów muszą być szybkie i skuteczne" – mówił.

Zaznaczył, że ustawa ma m.in. usprawnić dowodzenie. "Kolejnym elementem jest wystandaryzowanie systemu szkolenia, przygotowania poszczególnych pododdziałów tak, żeby wszyscy policjanci byli tak samo wyszkoleni. To również wystandaryzowanie wyposażenia" – podkreślił.

Przygotowany przez MSWiA projekt przewiduje wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym i osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu takiego przestępstwa. Obecnie takie działania prowadzą niezależne względem siebie oddziały antyterrorystyczne Policji, czyli Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i samodzielne pododdziały antyterrorystyczne.

Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych (podlegającego bezpośrednio komendantowi głównemu) i z samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych będzie koordynował dowódca BOA.

W projekcie nowelizacji w nazwie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego pozostawiono skrót dotychczas istniejącego Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), m.in. ze względu na zachowanie ciągłości historycznej, rozpoznawalność jednostki zagranicą i koszty administracyjne. Pododdział BOA będzie sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Zgodnie z proponowanymi przepisami dowódca BOA i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego Policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej.

W proponowanych przepisach przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. "Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej" – wskazano w uzasadnieniu projektu. Przypomniano również, że podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.