Fundusz podnosi, że zmiana ta dotyczy m.in. osób zatrudnionych, pobierających rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, członków rodziny powyżej 18 roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia, czy studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię.

"To ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują po Europie. Teraz nie będą oni musieli jak co roku, przed każdym wakacyjnym czy zimowym wyjazdem starać się o wyrobienie nowego dokumentu" – akcentuje NFZ.

W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia ważność karty zostaje wydłużona do pięciu lat.

Reklama

Okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego danej osobie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej, w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju.

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ, lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego.

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie. Od początku tego roku oddziały wojewódzkie NFZ wydały 3,1 mln kart EKUZ.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl